[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรมไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครู



 

 

 

 คำสำคัญ : ชุดฝึกอบรม / การพัฒนาชุดฝึกอบรม

นายธรรมรงค์  ส้มเกิด: การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (THE DEVELOPMENT OF TRAINING PACKAGES ON ICTFOR INSTRUCTION OF ANUBANSAMUTSAKHONTEACHERSCHOOLSAMUTSAKHONPROVINCE)

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเรื่อง ไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการใช้ชุดฝึกอบรมเรื่องไอซีที เพื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ก่อนเรียนและหลังโดยการใช้ชุดฝึกอบรม (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับชุดฝึกอบรม เรื่องไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จำนวน 10 คน และกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 60 คน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อใช้สอบถามผู้เชี่ยวชาญ (2) ประเด็นสนทนากลุ่ม ( 3 ) ชุดฝึกอบรม เรื่องการเรียนการสอน (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากการใช้ชุดฝึกอบรม เรื่องไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้ชุดฝึกอบรม เรื่องไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าสถิติพื้นฐานและค่าสถิติที ( t-test )

 

 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ชุดฝึกอบรมเรื่อง ไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 82.16 / 81.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์จากการใช้ชุดฝึกอบรมของผู้อบรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้ชุดฝึกอบรม เรื่องไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับดี (x = 4.43) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.56



ผู้เขียน : นายธรรมรงค์ ส้มเกิด
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
จันทร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 1851
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 15 ครั้ง.


นวัตกรรมและเทคโนโลยี 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดฝึกอบรมไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครู 9 / ก.ค. / 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com