[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


นิเทศ ติดตามและประเมินผล
เรื่อง : การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษานั้น จะต้องมุ่งพัฒนาที่ตัวครูก่อนเป็นอันดับแรก เพราะครูถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังสิ่งต่าง ๆ ให้แก่เด็ก ดังนั้น ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ก่อน เพราะเมื่อครูเข้าใจ ครูก็จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กได้              ครูจะสอนให้เด็กรู้จักพอ ครูต้องรู้จักพอก่อน โดยอยู่อย่างพอเพียง และเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีสติในการเลือกรับข้อมูลต่าง ๆ ที่เข้ามา รู้จักเลือกรับและรู้จักต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ หมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้อย่างเป็นขั้นตอน ไม่ก้าวกระโดด ในการเลือกรับข้อมูลนั้น ต้องรู้จักพิจารณารับอย่างเป็นขั้นตอน จัดแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอน ประเมินความรู้ และสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาจะได้รู้จักและเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสภาพและผลจากการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆได้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง

เป้าหมายสำคัญของการขับเคลื่อน คือ การทำให้เด็กรู้จักเพียงพอ ปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะให้เด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสอนให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนักรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รู้ค่าตนเอง เป็นองค์ประกอบหนึ่งในสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของโลก การกระทำของตนเองย่อมมีผลและเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมในโลกที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ที่สำคัญคือ ครูต้องรู้จักบูรณาการ การเรียนการสอน ให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆทั้งด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งความเป็นองค์รวมนี้จะเกิดขึ้นได้ ครูต้องใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน

 

               ข้อมูลโรงเรียนพอเพียงต้นแบบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

·                   สถานศึกษาแบบอย่างการการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            สถานศึกษาพอเพียง  ของกระทรวงศึกษาธิการ

1.       โรงเรียนวัดท่ากระบือ

2.       โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

3.       โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

·                   โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนพอเพียง)

1. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

2. โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

3. โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว

·                   โรงเรียนต้นแบบ(ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนในสถานศึกษา)

1. โรงเรียนวัดท่าเสา 

2. โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

3. โรงเรียนบ้านท่าทราย 

4. โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง

5. โรงเรียนวัดสุนทรสถิต

6. โรงเรียนวัดท่าเสา

7. โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

8. โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ  

9. โรงเรียนวัดท่ากระบือ

10.โรงเรียนบ้านวังจระเข้

11.โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 

12.โรงเรียนวัดอ่างทอง

13.โรงเรียนบ้านคลองหลวง

14.โรงเรียนบ้านคลองตัน

15.โรงเรียนวัดหนองสองห้อง

·                   โรงเรียนต้นแบบการจัดวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน

1.       โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

2.       โรงเรียนบ้านดอนไผ่

3.       โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์

 

·                   สถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

 

ที่

 

ชื่อโรงเรียน

 

กิจกรรมสำคัญที่โรงเรียนดำเนินการประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่าง

1

บ้านอ้อมโรงหีบ

-          กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

- ปลูกพืชผักสวนครัว/พืชไร่

- เพาะเห็ด

- เลี้ยงไก่

- เลี้ยงปลา

-  กิจกรรมยุวเกษตรกร

2

อนุบาลสมุทรสาคร

-          กิจกรรมดอกไม้คุณธรรม

-          กิจกรรมเงินทองของมีค่า

-          กิจกรรมการออม

-          กิจกรรมครอบครัวนักประหยัดตามรอยพ่อ

-          กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง

-          กิจกรรมวิถีพุทธ

-          กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม

-          มุมเศรษฐกิจพอเพียง

-           กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

3

วัดราษฎร์รังสรรค์

-          โครงการนักเศรษฐศาสตร์น้อย

-          กิจกรรมธนาคารขยะ

-          กิจกรรมภูมิปัญญาทางบัญชีสู่คุณภาพชีวิต

-          กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สหกรณ์

-           กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์

 

ที่

 

ชื่อโรงเรียน

 

กิจกรรมสำคัญที่โรงเรียนดำเนินการประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่าง

4

วัดบางยาง

-          กิจกรรมฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

5

วัดปัจจันตาราม

-          กิจกรรมการประหยัดพลังงาน

-          โครงการส่งเสริมการออมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-          โครงการขยะดีมีประโยชน์

-          โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง

 

6

วัดโสภณาราม

-          กิจกรรมบูรณาการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

-          โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำไทย ก้าวไกลวิถีพุทธ

-          โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

-          โครงการประชาธิปไตย

-          โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7

วัดศรีเมือง

-          กิจกรรมออมทรัพย์ออมสินมีกินในวันหน้า

-          กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

 

8

สมุทรมณีรัตน์

-          โครงการพัฒนาชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

-          กิจกรรมออมทรัพย์รายวัน

-          กิจกรรมเกษตรพอเพียง

-          กิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

 

9

วัดพันธุวงษ์

-          โครงการเดินตามพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง

-          กิจกรรมบริษัทนกน้อยทำรังแต่พอตัว

 

 

10

วัดบางน้ำวน

-          กิจกรรมปลูกพืชผักสมุนไพร ผักสวนครัวรั้วกินได้

-          กิจกรรมออมทรัพย์

 

11

บ้านท่าทราย

-          โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

-          โครงการวิถีพุทธ

 

12

วัดคลองครุ

-          โครงการธนาคารโรงเรียน

 

13

วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

-          โครงการจิตอาสาร่วมพิทักษ์ความสะอาดในโรงเรียน

 

14

วัดบางหญ้าแพรก

-          กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ

-          โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน

-          โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์

-           

 

ที่

 

ชื่อโรงเรียน

 

กิจกรรมสำคัญที่โรงเรียนดำเนินการประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่าง

15

วัดบางปิ้ง

-          กิจกรรมนวดแผนไทยผลิตภัณฑ์สมุนไพร

-          กิจกรรมธนาคารแห่งความดี

-          โครงการออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่สดใส

 

16

สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

-          โครงการธนาคารหอยแครง

-          โครงการสหกรณ์โรงเรียน

-          กิจกรรมออมทรัพย์

 

17

วัดโพธิ์แจ้

-          โครงการอาสาสมัครป้องกันอุบัติภัยและเสริมสร้างวินัยนักเรียน (อปภร.จิ๋ว)

-          กิจกรรมธนาคารขยะ

 

18

บ้านโคก

-          โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านโคก

 

 

19

วัดปากบ่อ

-          โครงการฝึกอาชีพ

-          กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนวัดปากบ่อ

-          ปลูกพืชผักสวนครัวหนูทำได้

 

 

20

วัดใหญ่บ้านบ่อ

-          โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

-          โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

-          กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน

-          กิจกรรมการออมทรัพย์

-          กิจกรรมรักษ์ภาพรักษ์ภาษา (หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพ)             ตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

-          กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุที่เหลือใช้

 

21

สหกรณ์นิคมเกลือ

-          โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

22

วัดศรีสุทธาราม

-          กิจกรรมรับฝากเงิน

-          โครงการวิถีธรรม

-          โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

 

23

บ้านชายทะเลโคกขาม

มิตรภาพ ที่ 95

-          กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้

-          โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน

24

วัดบางปลา

-          โครงการเกษตรพอเพียง

-          กิจกรรมชีววิธี วิถีธรรมชาติ

 

 

ที่

 

ชื่อโรงเรียน

 

กิจกรรมสำคัญที่โรงเรียนดำเนินการประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่าง

25

วัดสามัคคีศรัทธาราม

-          กิจกรรม Little Bank แห่งความพอเพียง

 

26

วัดกระซ้าขาว

-          กิจกรรมสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทย

-          กิจกรรมเฝ้าระวังสารเสพติดในสถานศึกษา

 

27

บ้านชายทะเลกาหลง

-          กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

-      กิจกรรมการออม

 

28

วัดโคกขาม

-          โครงการน้อมนำคำพ่อ “อยู่อย่างเพียงพอ สานต่อความพอเพียง”

 

29

บ้านนาโคก

-          ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำขนมกง

 

30

เทพนรรัตน์

-          กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

31

หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์

-          กิจกรรมทำผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง

-          กิจกรรมสวนครัวรั้วหลวงแพทย์

 

32

บ้านคลองซื่อ

-          กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

-          กิจกรรมการทำบัญชีรับ-จ่าย

 

 

 

 

 

33

วัดราษฎร์บำรุง

-          โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชั้นเรียน

-          โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

-          โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

-          กิจกรรมโครงงานคุณธรรม “จิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม”

 

34

บ้านท้องคุ้ง

-          กิจกรรมบันทึกความดี

-          กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

-          กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

-          กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย

-          กิจกรรมประชาธิปไตย

-          กิจกรรมค่ายคุณธรรม

 

35

วัดท่ากระบือ

-          โครงการคุณธรรมสร้างชาติ

-          กิจกรรมออมทรัพย์เศรษฐีน้อย

-           โครงการปลูกผักกางมุ้ง

-            

36

วัดใหม่หนองพะอง

-          โครงการธนาคารขยะ

-          โครงการวิถีพุทธ

 

ที่

 

ชื่อโรงเรียน

 

กิจกรรมสำคัญที่โรงเรียนดำเนินการประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่าง

37

วัดสุวรรณรัตนาราม

-          กิจกรรมธนาคารขยะและขยะมีพิษ

-          กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว เป็นไม้ประดับ

-          กิจกรรมจัดทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยชีวภาพ

 

38

วัดท่าเสา

-          กิจกรรมการออมเพื่ออนาคต

-          กิจกรรมท่าเสารักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

39

วัดอ่างทอง

-          โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ปลูกฝังค่านิยมให้กับนักเรียน

-          กิจกรรมวิถีชีวิตพอเพียง

 

40

บ้านปลายคลองน้อย

-          กิจกรรมจิตอาสาพาโรงเรียนสะอาด ปราศจากขยะ ก่อเกิดรายได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมปฏิบัติปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

41

วัดหนองสองห้อง

-          โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา

-    ปลูกพืชผักสวนครัว เพาะเห็ด

 

42

บ้านคลองแค

-          กิจกรรมออมทรัพย์

-     กิจกรรมธนาคารขยะ

 

43

บ้านดอนไก่ดี

-          กิจกรรมการออม

-          กิจกรรมธนาคารขยะ

-           กิจกรรมประหยัดพลังงาน

44

บ้านคลองกระทุ่มแบน

-          โครงการพัฒนาการเกษตร (การเพาะเห็ด)

-          โครงการรักการทำงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-          กิจกรรมธนาคารขยะ

-           กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ

45

วัดนางสาว

-          โครงการธนาคารโรงเรียน

-          กิจกรรมธนาคารขยะ

-          กิจกรรมเปเปอร์ ART กระดาษทำเงิน

 

46

วัดอ้อมน้อย

-          โครงการออมทรัพย์น้อมรับเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

47

วัดหนองนกไข่

-          โครงการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตเน้นเศรษฐกิจพอเพียง

-          โครงการเกษตรพอเพียง

 

48

บ้านแคราย

-          กิจกรรมออมทรัพย์

-          กิจกรรมสอนธรรมศึกษา

-          กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร

-           กิจกรรมชวนน้องออมเงิน

 

ที่

 

ชื่อโรงเรียน

 

กิจกรรมสำคัญที่โรงเรียนดำเนินการประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่าง

49

บ้านสวนหลวง

-          โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

-          กิจกรรมผลิตสาร EM บอล และปุ๋ยน้ำชีวภาพ

 

50

วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

-          กิจกรรมปลูกผักกางมุ้ง

-          กิจกรรมจักรยานปั่นน้ำ

-           กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

51

บ้านคลองหลวง

-          โครงการคุณธรรมนำชีวิต

-          โครงการเยาวชนคลองหลวงห่วงใยสิ่งแวดล้อม

-          โครงการรักการทำงาน สืบสานอาชีพสุจริต

-          โครงการเยาวชนคลองหลวงห่วงใยสุขภาพ

 

52

วัดสุนทรสถิต

-          โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนสายใยรัก

-          โครงการยุวเกษตรสานใยรักษ์เศรษฐกิจพอเพียง

-          กิจกรรมออมทรัพย์

-           โครงการเลี้ยงไก่ไข่

53

อนุบาลบ้านแพ้ว

-          โครงการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อการเกษตรยั่งยืน

 

54

บ้านคลองตัน

-          กิจกรรมออมทรัพย์

 

55

วัดยกกระบัตร

-          กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ

-          กิจกรรมออมทรัพย์

-          โครงการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

56

วัดบางขุด

-          โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

57

วัดสวนส้ม

-          กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันท์สร้างรายได้

-          กิจกรรมออมทรัพย์วันละบาท

-          กิจกรรมปลูกผัก

 

58

วัดดอนโฆษิตาราม

-          กิจกรรมคุณธรรมสำนึกดี

-          กิจกรรมออมทรัพย์

-          โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา (กิจกรรมผ้ากันเปื้อนพอเพียง)

 

59

วัดธรรมโชติ

-          โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง

-          กิจกรรมออมทรัพย์

-          กิจกรรมการเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์

 

60

บ้านวังจรเข้

-          โครงการยุวเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา

-          กิจกรรมออมทรัพย์

-          โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

 

 

สรุปการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร

การดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า สถานศึกษาต้นแบบ มีการจัดกิจกรรมครอบคลุมมิติทั้ง 4 ด้านในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มิติด้านวัตถุ มิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านวัฒนธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำแนวคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และบูรณาการ  การเรียนการสอนและสอดแทรกคุณธรรมควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกในตนเองและผู้อื่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน

………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

                      

 ผู้เขียน : นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์
หน่วยงาน : กลุ่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สมุทรสาคร
จันทร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
เข้าชม : 5393
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.


นิเทศ ติดตามและประเมินผล 5 อันดับล่าสุด

      การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 4 / มิ.ย. / 2555
      การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 6 / มี.ค. / 2554
      การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 6 / มี.ค. / 2554
      ความหมายของการศึกษา 4 / ก.ค. / 2553
      สรุปลักษณะงานวิจัยในชั้นเรียนแบบง่าย 3 / ก.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com