[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เรื่อง : บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง                  รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ   
                           โรงเรียนวัดธัญญารามราษฏร์บำรุง
ชื่อผู้ประเมิน        นายพัฒนะ    เส็งเรียบ
โรงเรียน                วัดธัญญารามราษฏร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ปีการศึกษา            2553
 
บทคัดย่อ
                รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการโรงเรียน
วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต 2)เพื่อประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 3 )เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อพฤติกรรม
เชิงคุณธรรมของนักเรียน 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กิจกรรมที่ดำเนินตามโครงการ 14  กิจกรรม ได้แก่ 1)กิจกรรมเกษตรพอเพียง 2) กิจกรรมหมู่สีบำเพ็ญประโยชน์ 3)กิจกรรมจิตอาสา   4) กิจกรรมออมทรัพย์ 5)กิจกรรมเรียนรู้กับภูมิปัญญา 6) กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทย 7) กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 8) กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 9) กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 10) กิจกรรมยามเช้าแห่งคุณธรรม 11) กิจกรรมเรียนรู้พระพุทธศาสนา 12) กิจกรรมอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 13) กิจกรรมวันพระประจำโรงเรียน และ 14) กิจกรรมยุวฑูตความดี ประชากรที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียนและผู้ปกครอง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
                เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็น แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ และ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน สถิตที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ()     และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
                ผลการประเมินโครงการพบว่า 1)โดยภาพรวมด้านบริบท อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้นอยู่ระดับมาก    ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก และด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก
2) พฤติกรรมนักเรียนด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ นักเรียนตามผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90 ทุกคน บรรลุเป้าหมายของโครงการ 3) ด้านความพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4)ความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้ประเมิน คือ
 1)ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท โรงเรียนควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาการไม่มีเวลาให้กับบุตรหลานของผู้ปกครอง โดยหาแนวทางประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้ปกครอง
2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น  โรงเรียนควรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและควรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น
3) ด้านกระบวนการ    โรงเรียนควรมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
4)ด้านผลผลิต นักเรียนยังไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนเองจากการเข้าร่วมกิจกรรมและไม่ทราบวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมอย่างแท้จริง โรงเรียนควรมีการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการประเมินผลทุกครั้งที่จัดกิจกรรม


ผู้เขียน : Administrator
หน่วยงาน :
อังคาร ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2555
เข้าชม : 2094
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.


การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      บทคัดย่อ 17 / เม.ย. / 2555
      วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) 2 / ต.ค. / 2554
      การดำเนินงานประกันคุณภาพ 5 / ก.ค. / 2553
      การประกันคุณภาพ 5 / ก.ค. / 2553
      มาตรฐาน 3 / ก.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com