[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์
เรื่อง : รายงานการสร้างและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

ชื่อเรื่อง            รายงานการสร้างและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร
                       วิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา            นางสุขุมาล ไชยรักษ์
สาขาวิชา          วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา       2553
 
บทคัดย่อ
 
            การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1)เพื่อสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร วิชา ว21101วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร วิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนกับหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร วิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2553 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร วิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย(mean) ร้อยละ(percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation) และค่าดัชนีประสิทธิผล(EI)
          ผลการศึกษาพบว่า
         1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร วิชา ว21101           วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 83.59/81.12 
         2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและสมบัติของสาร วิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)เท่ากับ 71.35
         3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร วิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก


ผู้เขียน : สุขุมาล ไชยรักษ์
หน่วยงาน :
ศุกร์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 1700
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.


พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 24 / มิ.ย. / 2561
      รายงานการสร้างและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 23 / มี.ค. / 2555
      รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดสัตว์น่ารู้ – ดูน่ารัก 13 / มี.ค. / 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com