[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์
เรื่อง : รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดสัตว์น่ารู้ – ดูน่ารัก
สรุปย่อสาระสำคัญ 

ชื่อเรื่อง          :      รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดสัตว์น่ารู้ – ดูน่ารัก
                             กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา          :      นางมาลินี มหาวีโร
ปีที่ศึกษา        :      2555
 
บทคัดย่อ
 
                        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดสัตว์น่ารู้ –ดูน่ารัก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2)ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดสัตว์น่ารู้ –ดูน่ารัก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุดสัตว์น่ารู้ – ดูน่ารัก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 19 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย บทเรียนสำเร็จรูป แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสำรวจความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าดัชนีประสิทธิผล (EI) และ t-test
             ผลการศึกษา พบว่า
             1.  บทเรียนสำเร็จรูป ชุดสัตว์น่ารู้ –ดูน่ารัก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.74/78.27ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 75/75
             2.  ดัชนีประสิทธิผลด้านความก้าวหน้าในการเรียน พบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.05 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 22.63 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

            3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป      ชุดสัตว์น่ารู้ – ดูน่ารัก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5       โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.68, S.D.=0.43) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุดในเล่มที่ 1 เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายของสัตว์ (=3.82, S.D.=0.31) และนักเรียนมีความพึงพอใจต่ำสุด ในเล่มที่ 3 เรื่อง การเจริญเติบโตและวัฏจักรชีวิตของสัตว์ (=3.50, S.D.=0.54)ผู้เขียน : มาลินี มหาวีโร
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านดอนไผ่
อังคาร ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 1888
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.


พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 24 / มิ.ย. / 2561
      รายงานการสร้างและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 23 / มี.ค. / 2555
      รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดสัตว์น่ารู้ – ดูน่ารัก 13 / มี.ค. / 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com