[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


นโยบายและแผน
เรื่อง : โรงเรียนกับการสนับสนุนการเลือกตั้ง
ความรู้จากการปฏิบัติงานโรงเรียนกับการสนับสนุนการเลือกตั้ง

 สมมาต คำวัจนัง

ว่างเว้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู และผู้อ่านเสียหลายเดือน ขอถือโอกาสในช่วงเปิดเทอมใหม่ ๆ ใช้เวที KM ได้พบปะกัน เดิมตั้งใจว่าจะเขียนถึงเฉพาะผลการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆของโรงเรียนก่อนเปิดเทอม แต่มีเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 3 ก.ค.2554 นี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่เพื่อนครู ผู้บริหารต้องรับทราบ และถือปฏิบัติในฐานะเป็นข้าราชการ จึงขอถือโอกาสเอาเนื้อหาสาระมาเชื่อมโยงกันเลย

วันที่ 3  ก.ค. 2554 เวลา 8.00 น. ถึง 15. 00 น. เป็นวันและช่วงเวลาของการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประชาชนคนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้ง(มีนักเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุ 18 ปี มีสิทธิด้วย) ต้องไปใช้สิทธิ ใช้เสียงกัน ( ยกเว้นไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนแล้วในวันที่ 26 มิ.ย.) ตามครรลองการปกครองแห่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง เพื่อเลือก ส.ส. ทั้งระบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเข้าสภาไปทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนของปวงชนชาวไทย ในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร พิจารณาออกกฎหมาย กำหนดนโยบายสาธารณะและทิศทางในบริหารประเทศชาติให้พัฒนาเจริญก้าวหน้า เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้ประชาชนอยู่ดี มีความสุข

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา นอกจากให้ความสำคัญไปทำหน้าที่ ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียงแล้ว ต้องวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไปและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งแนวปฏิบัติและภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับทราบแล้ว ดังนั้นในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง จึงเป็นเรื่องที่ข้าราชการควรพึงระมัดระวังการประพฤติปฏิบัติตนในตำแหน่ง หน้าที่ราชการ วางตัวเป็นกลาง ให้เกิดความบริสุทธิ์ เที่ยงธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การที่หยิบยกเรื่องการเลือกตั้งมาบอกกล่าวให้เพื่อน ครู ผู้บริหารได้ทราบเพราะเป็นเรื่องสำคัญ เป็นทั้งหน้าที่และงานนโยบายของทางราชการ ที่พวกเราต้องให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น บางท่านอาจต้องเข้าไปร่วมเป็นกรรมการจัดการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนบางแห่งอาจเป็นหน่วยเลือกตั้ง ต้องให้การสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงาน  บางโรงเรียนอาจต้องส่งนักเรียน ครู ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เป็นต้น เหล่านี้จึงเป็นกิจกรรมตามนโยบายที่สอดแทรกเข้ามาในช่วงนี้

โรงเรียนในสังกัดของ สพป.สมุทรสาครส่วนใหญ่ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยก่อนเปิดเรียนวันแรก ทั้งด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย  ห้องเรียน ห้องจัดกิจกรรม สื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอนพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมในด้านต่าง ๆของโรงเรียนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลดีต่อการเรียนการสอนในวันแรกของนักเรียน ให้มีความสุข สนุกต่อการเรียนในสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างความประทับใจแก่ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ที่ครู ผู้บริหาร บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนกรรมการสถานศึกษาได้ เสียสละมาช่วยกันเตรียมการในช่วงปิดเทอม

อาจกล่าวได้ว่าความพร้อมของโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนในด้านต่าง ๆ  นอกจากเป็นความพร้อมสำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๔ แล้ว  ยังเป็นความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย  โดยเฉพาะบุคลากรครู ผู้บริหารของโรงเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือการเลือกตั้งของจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง ๓ เขตเลือกตั้ง ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรมตามนโยบายที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตามนอกจากนโยบายการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว การเตรียมความพร้อมตามแนวทางหรือแนวปฏิบัติในหลาย ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่สำคัญอื่น ๆ มีความจำเป็นที่โรงเรียนควรทำอย่างเป็นระบบ มีข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วน ถูกต้องเพื่อรายงานผลการทำงานและรองรับ การติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ.หรือหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ยังคงยึดถือ วัตถุประสงค์หลักคือ ให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่รัฐจัดให้ ๕ รายการ ซึ่งได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยได้กำหนดให้โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้ว จึงเป็นเรื่องสำคัญที่โรงเรียนควรได้ ตรวจสอบทบทวน ว่าผลการดำเนินงานของโรงเรียน เป็นไปตามนโยบาย ครบถ้วน ถูกต้องแล้วหรือยัง

สุดท้าย ผมมีแนวทางการตรวจสภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบาย เรียนฟรี เรียนดี ๑๕  ปี อย่างมีคุณภาพ มาให้โรงเรียนลองประเมินตนเองดูครับ แม้จะไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่องโดยตรง (แต่ก็เป็นที่เข้าใจว่านี่คือนโยบายสาธารณะของฝ่ายการเมือง) หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่ถูกต้องต่อไป

 

.............................................................

 

 

 

 แนวทางการตรวจสภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียน สังกัด สพป. สมุทรสาคร

ตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

 

รายการตรวจสอบ

สภาพที่โรงเรียนควรมีร่องรอยการดำเนินการให้เห็น

1. สมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียนแสดงยอดจำนวน

   งบประมาณที่ได้รับโอน และมีรายการเบิกเงิน

   เพื่อจัดสรรให้ผู้ปกครองเป็นรายการค่าเครื่องแบบ

   และค่าอุปกรณ์การเรียนตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร

- สมุดบัญชีธนาคาร แสดงยอดเงินโอนตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจัดสรร

- ใบเสร็จรับเงินที่โรงเรียนออกให้ สพป.

- คณะกรรมการเบิกเงินจากธนาคาร หรือคณะกรรมการจัดเงินให้ผู้ปกครอง

  อย่างน้อย 2 คน

2. บันทึกการประชุมผู้ปกครองนักเรียน แจ้งเรื่อง

    การดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรีฯ

บันทึกการประชุมผู้ปกครองแจ้งยอดเงินแต่ละรายการที่จะได้รับและอื่น ๆ

- ค่าเครื่องแบบ         - ก่อนประถมศึกษา 300 บาท/คน/ปีการศึกษา

                                  - ประถมศึกษา  360 บาท/คน/ปีการศึกษา

                                  - ม. ต้น  450 บาท/คน/ปีการศึกษา

                                   - ม. ปลาย 500 บาท/คน/ปีการศึกษา

- ค่าอุปกรณ์การเรียน - ก่อนประถมศึกษา  100 บาท/คน/ภาคเรียน

                                   - ประถมศึกษา 195 บาท/คน/ภาคเรียน

                                  - ม. ต้น 210 บาท/คน/ภาคเรียน

                                   - ม.ปลาย 230 บาท/คน/ภาคเรียน

3. เอกสารหลักฐานในการจ่ายเงินให้ผู้ปกครอง

    นักเรียน

หลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบฯ และค่าอุปกรณ์เต็มจำนวนเงินตามสิทธิ์ (ในเอกสารแนวทางฯ ปีที่ 3 หน้า 62) โรงเรียนจ่ายเงินสดให้ผู้ปกครอง

4. เอกสารหลักฐาน (ใบเสร็จ) ในการจ่ายเงินของ

    ผู้ปกครองเป็นค่าเครื่องแบบฯ และค่าอุปกรณ์ฯ

- แฟ้มการรวบรวมเอกสารหลักฐาน (ใบเสร็จ) จากผู้ปกครองนักเรียน 

- การสรุปงบหน้าเป็นรายชั้นเรียน

5. นักเรียนมีเครื่องแบบใหม่ทุกคน

สภาพจริงเชิงประจักษ์ของนักเรียนในชั้นเรียน

6. หนังสือเรียน

    6.1 จำนวนเงินที่ได้รับ

    6.2 การคัดเลือกหนังสือเรียนตามบัญชีรายชื่อ

         กรณีจัดซื้อ 30% และจัดซื้อ 100 %

    6.3 การจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ

    6.4 การส่งมอบหนังสือจากร้านค้า

    6.5 การจัดสรรหนังสือเรียนให้นักเรียน 

          ( แจกไม่ใช่ยืมเรียน )

ในเอกสาร แนวทางฯ ปีที่ 3 หน้า 34 - 39

นักเรียนทุกคน ต้องมีหนังสือเรียนครบ 8 กลุ่มสาระฯ ตรวจสอบสภาพจริง  ขอดูที่นักเรียนโดยการเข้าเยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น

7. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

การวางแผนของโรงเรียน  การบรรจุงบประมาณ กิจกรรมไว้ใน

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2554

8. ตรวจสอบการรายงานทาง E - MES

ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการปฏิบัติ

 ผู้เขียน : นายสมมาต คำวัจนัง
หน่วยงาน : กลุ่มนโยบายและแผน
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 1372
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.


นโยบายและแผน 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนกับการสนับสนุนการเลือกตั้ง 9 / มิ.ย. / 2554
      สรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 2553 24 / ส.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com