[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง : รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ด้วยวิธีการทำค่านิยมให้กระจ่าง โดยใช้ชุดพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ



รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ด้วยวิธีการทำค่านิยม

ให้กระจ่าง โดยใช้ชุดพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน

 

 

 

 

 

 

การวิจัย

ของ

องอาจ    จูมสีมา

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย   อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

 

*****บทคัดย่อ*****

 

ชื่อเรื่อง                                    รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

                                                  โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ด้วยวิธีการทำค่านิยมให้กระจ่าง

                                                  โดยใช้ชุดพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน

ผู้วิจัย                                       นายองอาจ  จูมสีมา

สถานที่วิจัย                            โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่พิมพ์                                 2554

 

บทคัดย่อ

 

                   การวิจัยครั้งนี้เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ด้วยวิธีการทำค่านิยมให้กระจ่าง โดยใช้ชุดพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน เป็นการวิจัย          เชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในปีการศึกษาก่อนการพัฒนา (ปีการศึกษา 2552) และในปีการศึกษาที่พัฒนา                (ปีการศึกษา 2553)      3) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียน      หลังการใช้ชุดพัฒนาความรับผิดชอบ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ       การยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย สำหรับประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชายหญิง โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย อำเภอขุนหาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 116 คน

                   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ชุดพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียน ที่ผ่านการประเมินคุณค่าและการประเมินความเป็นไปได้ของการนำไปใช้ โดยมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 2) แบบประเมินตนเองและแบบบันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียน มีค่า IOC เท่ากับ 0.98, 0.97 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93, 0.84 ตามลำดับ                 3) แบบสอบถามเจตคติของนักเรียนต่อการพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน มีค่า IOC เท่ากับ 0.98 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน มีค่า IOC เท่ากับ 0.98 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92

 

 

                   ผลการวิจัย  สรุปผลได้ดังนี้

                         1. พฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยที่ได้

จากการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยวิธีการทำค่านิยมให้กระจ่าง โดยใช้ชุดพัฒนาความรับผิดชอบ          ในการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ก่อนและหลังการพัฒนา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   ที่ระดับ .01 แสดงว่า ชุดพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียน ทำให้นักเรียนโรงเรียน     บ้านกันทรอมน้อยมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนเพิ่มขึ้น

                         2. หลังการใช้ชุดพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้ชุดพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน โดยมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.82 โดยมีรายละเอียดของแต่ละระดับชั้น ดังนี้

                                2.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.35

                                2.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.99

                                2.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.56

                                2.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.17

                                2.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.77

                                2.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.88

                         3. ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ที่มีต่อชุดพัฒนาความรับ        ผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน เท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.17 แสดงว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย มีความคิดเห็นต่อชุดพัฒนาความรับผิดชอบ อยู่ในระดับ มากที่สุด

                         4. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน

บ้านกันทรอมน้อย โดยใช้ชุดพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.17 แสดงว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย มีความพึงพอใจต่อ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ชุดพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน อยู่ในระดับ มากที่สุด

 



ผู้เขียน : องอาจ จูมสีมา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย สพป.ศก.4
ศุกร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 2160
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 12 ครั้ง.


ส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ด้วยวิธีการทำค่านิยมให้กระจ่าง โดยใช้ชุดพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน 27 / พ.ค. / 2554
      เผยแพร่ผลงานวิจัย รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย โดยใช้คู่มือพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 16 / มี.ค. / 2554
      จิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ 13 / ก.ย. / 2553
      วิธีการสร้างเยาวชนให้เกิดจิตสาธารณะ 16 / ก.ค. / 2553
      จิตสาธารณะเพื่อสร้างสรรค์สังคม 8 / ก.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com