[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


วิชาการ
เรื่อง : รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดโรงเรียนวัดชัยมงคล
ความรู้จากการปฏิบัติงาน 

ชื่อเรื่องที่ศึกษา          รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดโรงเรียนวัดชัยมงคล  

                                  งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ผู้ศึกษา                       นายวิเชียร   เติมสายทอง

หน่วยงานที่ศึกษา     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ปีที่ศึกษา                     ปีการศึกษา  2552

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด โรงเรียนวัดชัยมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  มีวัตถุประสงค์

                1. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด โรงเรียนวัดชัยมงคล   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร         

                2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้คู่มือ : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด โรงเรียนวัดชัยมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

                3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6   โรงเรียนวัดชัยมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

                ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดชัยมงคล     จำนวน   10    คน   และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  จำนวน  6  ห้องเรียน  รวม    93    คน  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียน

วัดชัยมงคล จำนวน  10    คน  โดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  จำนวน  72   คน   โดยใช้ตารางเลขสุ่มของเครจ์ซี่และมอร์แกน( Crejcie and Morgan) เป็นตัวกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple ramdom sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก  ห้องเรียนละ  12  คน  จำนวน  6  ห้องเรียน  รวมทั้งสิ้น  72   คน  ปีการศึกษา 2552        เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ (1) แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด  ก่อนและหลังดำเนินการใช้คู่มือ : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด โรงเรียนวัดชัยมงคล  (2) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้คู่มือ : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดโรงเรียนวัดชัยมงคล และ (3) แบบประเมินพฤติกรรมการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวัดชัยมงคล ก่อนและหลัง การดำเนินการใช้คู่มือ : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด โรงเรียนวัดชัยมงคล  สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร     วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่  หาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t - test

                ผลการศึกษาพบว่า คู่มือ : การจัดกิจกรรมส่งเสริมคิดโรงเรียนวัดชัยมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด   หลังการดำเนินการใช้คู่มือ : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดโรงเรียนวัดชัยมงคล มีคุณภาพสูงกว่าก่อนดำเนินการใช้คู่มือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือ : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดโรงเรียนวัดชัยมงคล   ระดับมากที่สุด  และนักเรียนมีพฤติกรรมการคิด    หลังการดำเนินการใช้คู่มือสูงกว่าก่อนการใช้คู่มือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ผู้เขียน : นายวิเชียร เติมสายทอง
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดชัยมงคล
เสาร์ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 1653
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 75 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561 30 / ก.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (วิจัย) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทสรุปผู้บริหาร) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 19 / ธ.ค. / 2560
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 / ก.พ. / 2559


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com