[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


นิเทศ ติดตามและประเมินผล
เรื่อง : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
สรุปย่อสาระสำคัญ 

 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษานั้น จะต้องมุ่งพัฒนาที่ตัวครูก่อนเป็นอันดับแรก เพราะครูถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังสิ่งต่าง ให้แก่เด็ก ดังนั้น ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ก่อน เพราะเมื่อครูเข้าใจ ครูก็จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กได้ ครูจะสอนให้เด็กรู้จักพอ ครูต้องรู้จักพอก่อน โดยอยู่อย่างพอเพียง และเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีสติในการเลือกรับข้อมูลต่าง ที่เข้ามา รู้จักเลือกรับและรู้จักต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ หมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้อย่างเป็นขั้นตอน ไม่ก้าวกระโดด ในการเลือกรับข้อมูลนั้น ต้องรู้จักพิจารณารับอย่างเป็นขั้นตอน จัดแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอน ประเมินความรู้ และสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาจะได้รู้จักและเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสภาพและผลจากการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆได้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง

เป้าหมายสำคัญของการขับเคลื่อน คือ การทำให้เด็กรู้จักเพียงพอ ปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะให้เด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ต่าง เพื่อสอนให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนักรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง รู้ค่าตนเอง เป็นองค์ประกอบหนึ่งในสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของโลก การกระทำของตนเองย่อมมีผลและเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมในโลกที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ที่สำคัญคือ ครูต้องรู้จักบูรณาการ การเรียนการสอน ให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆทั้งด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งความเป็นองค์รวมนี้จะเกิดขึ้นได้ ครูต้องใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน

 

               ข้อมูลโรงเรียนพอเพียงต้นแบบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

·                   สถานศึกษาแบบอย่างการการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            สถานศึกษาพอเพียง  ของกระทรวงศึกษาธิการ

1.       โรงเรียนวัดท่ากระบือ

2.       โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

3.       โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

·                   โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนพอเพียง)

1. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

2. โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

3. โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว

·                   โรงเรียนต้นแบบ(ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนในสถานศึกษา)

ปีงบประมาณ 2551

1.       โรงเรียนวัดท่าเสา  2. โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

 

ปีงบประมาณ 2552

1.       โรงเรียนบ้านท่าทราย  2. โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 3. โรงเรียนวัดสุนทรสถิต 4. วัดท่าเสา 5. วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

 

ปีงบประมาณ 2553

1. โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ   2. โรงเรียนวัดท่ากระบือ 3. โรงเรียนบ้านวังจระเข้

 

ปีงบประมาณ 2554

1.       โรงเรียนวัดพันธุวงษ์  2.โรงเรียนวัดอ่างทอง 3.โรงเรียนบ้านคลองหลวง 4.โรงเรียนบ้านคลองตัน

 5.โรงเรียนวัดหนองสองห้อง

  

 กิจกรรมที่โรงเรียนพอเพียงต้นแบบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครดำเนินการ

ที่

ชื่อโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ

ลักษณะกิจกรรมที่เป็นแบบอย่าง

1

โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง                 

                     

-โครงการเกษตรผสมผสานเพื่ออาหารกลางวัน                         

 -กิจกรรมปลูกผักกางมุ้ง                                                             

-กิจกรรมประมงน้ำจืด (เลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน)          

-กิจกรรมการปลูกไม้ผล                                                             

      -กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ                                           

-โครงการออมทรัพย์ในโรงเรียน                                               

-โครงการผลิตดอกไม้จัน                                                           

 -กิจกรรมผลิตน้ำยาล้างจาน                                                          

- กิจกรรมผลิตน้ำพริกต่าง ๆ

 

2

โรงเรียนวัดท่ากระบือ

.กิจกรรมการทำบัญชีรับ จ่าย                                                       

- กิจกรรมผลิตยาหม่องหลวงปู่รุ่ง                                              

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์                                                     

- กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม                                                     

- กิจกรรมตลาดนัดมือสอง                                                           

- กิจกรรมจำหน่ายผักไฮโดรโฟนิค

 

 

ที่

ชื่อโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ

ลักษณะกิจกรรมที่เป็นแบบอย่าง

3

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

- กิจกรรมการทำบัญชีรับ จ่าย    

 - กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

- กิจกรรมชุมนุมเสริมอาชีพกลองยาว

- กิจกรรมชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมจิตอาสา

- กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

- กิจกรรมการประหยัดพลังงาน

 

4

โรงเรียนวัดท่าเสา 

- โครงการทำปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยแห้ง                                                        

- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน                                       

- โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ                                                  

- โครงการเลี้ยงปลาน้ำจืด

 

5

โรงเรียนบ้านท่าทราย 

- กิจกรรมออมทรัพย์                                                                      

- กิจกรรมประหยัดพลังงาน                                                          

- กิจกรรมการเพาะเห็ด ผักสวนครัว การปลูกผลไม้  

การเลี้ยงปลาดุก                                                                             

- กิจกรรมสะอาดกายสบายใจ                                                         

- กิจกรรมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                                           

- กิจกรรมวันสำคัญ                                                                    

- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ / - กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม                                   

                                               

- กิจกรรมจิตอาสา                                                                              - กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ

 

ที่

ชื่อโรงเรียนอเพียงต้นแบบ

ลักษณะกิจกรรมที่เป็นแบบอย่าง

6

โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง

- กิจกรรมการทำโครงงานเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง                                                                                     

- กิจกรรมออมทรัพย์                                                                  

- กิจกรรมพัฒนาชุมชน                                                                    

- กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย                                                                                                   

- กิจกรรมวันสำคัญ                                                                    

- กิจกรรมเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม                                                      

 - กิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น                                        

   - กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

7

โรงเรียนวัดสุนทรสถิต

-โครงการสายใยรัก (ห้องสมุดชุมชน)                                             

-โครงการยุวเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัว                                

-โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล                                                   

-โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย                                            

-โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน                                           

-โครงการออมทรัพย์นักเรียนและครู                                           

-โครงการปฏิบัติธรรม

8

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ  

-กิจกรรมเลี้ยงปลา                                                                  

-กิจกรรปลูกพืชผักสวนครัว                                                 

-กิจกรรมบ้านดิน(ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)                          

-กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม                                                              

-กิจกรรมเก็บเล็กผสมน้อย                                                             

-กิจกรรมธนาคารขยะ                                                             

-กิจกรรมปลูกป่า                                                                         

  -กิจกรรมปลูกพืชไร่

ที่

ชื่อโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ

ลักษณะกิจกรรมที่เป็นแบบอย่าง

9

โรงเรียนบ้านวังจรเข้

- กิจกรรมใส่ใจสาธารณูปโภค                                                 

- กิจกรรมออมทรัพย์                                                                

- กิจกรรมมินิมาร์ทบ้านวัง                                                  

-กิจกรรมจัดการให้ขยะมีรายได้                                           

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ                                        

- กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม                                                        

 - กิจกรรมเด็กไทยทำได้                                                             

- กิจกรรมลานดนตรี วิถีไทย                                                       

- กิจกรรมสวนเกษตรพอเพียง                                                    

- กิจกรรมค่ายพุทธบุตร                                                              

- กิจกรรมวันสำคัญ

 

10

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์

- โครงการธนาคารนักเรียน                                                        

- โครงการฝึกอาชีพ                                                                      

- กิจกรรมดนตรีไทย                                                                       

- กิจกรรมพอแล้วรวย                                                                 

- กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก                                                               

- กิจกรรมการเผาถ่าน                                                                    

- กิจกรรมพืชผัก สวนครัว

 

 

 

ที่

ชื่อโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ

ลักษณะกิจกรรมที่เป็นแบบอย่าง

 

11

โรงเรียนวัดอ่างทอง

- กิจกรรมพืชผัก สวนครัว                                                           

- กิจกรรมเพาะเห็ด                                                                 

- กิจกรรมออมทรัพย์                                                                  

- กิจกรรมค่ายคุณธรรม                                                              

 - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์                                                        

- กิจกรรมวันสำคัญ/บำเพ็ญประโยชน์                                            

- กิจกรรมเรียนดนตรีไทย

 

12

โรงเรียนบ้านคลองหลวง

- กิจกรรมการออมเงิน                                                                 

- กิจกรรมการทำบัญชีรับ จ่าย                                                         

- กิจกรรมชมรมจิตอาสา                                                            

- กิจกรรมปลูกผัก เพาะเห็ด                                                       

- กิจกรรมนาฎศิลป์ไทย ดนตรีพื้นบ้าน                                        

- กิจกรรมวันสำคัญ                                                                     

- กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน

 

13

โรงเรียนบ้านคลองตัน

 

- กิจกรรมการทำบัญชีรับ จ่าย                                                    

- กิจกรรมออมทรัพย์                                                               

- กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร                                     

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์                                                      

- กิจกรรมวันสำคัญ

 

 

 

ที่

ชื่อโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ

ลักษณะกิจกรรมที่เป็นแบบอย่าง

14

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว

- กิจกรรม อย. น้อย

- กิจกรรมการออมทรัพย์ /ทำบัญชีรับ-จ่าย

- กิจกรรมชุมนุมทำดอกไม้จันทน์

- กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน/ปุ๋ยนำชีวภาพ

- กิจกรรมปลูกผักสวนครัว

- กิจกรรมพัฒนาชุมชน

- กิจกรรมวันสำคัญ

- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมโครงงานลดโลกร้อน/ไบโอดีเซล

- กิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

- กิจกรรมแข่งขันการละเล่นแบบไทย

- โครงการ To be number one

15

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง

 

-กิจกรรปลูกพืชผักสวนครัว                                                

-กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม                                                            

- กิจกรรมวันสำคัญ                                                                       

- กิจกรรมออมทรัพย์                                                                    

- กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

รวม  15  โรงเรียน

 

  

สรุปการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

สรุปการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า สถานศึกษาต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน เช่น กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ค่ายคุณธรรม โครงการ/กิจกรรมการออมทรัพย์ โครงการ/กิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ โครงการ/กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การรีไซเคิล โครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการ/กิจกรรมการร่วมงานวันสำคัญ ประเพณีท้องถิ่นการ   บำเพ็ญประโยชน์ การบันทึกความดี การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ความเป็นท้องถิ่น  การประหยัด    การอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนดำเนินการได้ครอบคลุมมิติทั้ง 4 ด้านในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มิติด้านวัตถุ มิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านวัฒนธรรม

………………………………………………………………………..

 ผู้เขียน : นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
อาทิตย์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 3013
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.


นิเทศ ติดตามและประเมินผล 5 อันดับล่าสุด

      การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 4 / มิ.ย. / 2555
      การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 6 / มี.ค. / 2554
      การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 6 / มี.ค. / 2554
      ความหมายของการศึกษา 4 / ก.ค. / 2553
      สรุปลักษณะงานวิจัยในชั้นเรียนแบบง่าย 3 / ก.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com