[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


วิชาการ
เรื่อง : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สรุปย่อสาระสำคัญบทคัดย่อ

 

ชื่องานวิจัย   :   การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนชั้นประถมศึกษา        ปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านวังจรเข้ โดยใช้กระบวนการกลุ่มกับการเรียนการสอนของครูประจำชั้น

ผู้วิจัย              :   นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติการค้า

ปีที่วิจัย          :   ปีการศึกษา 2553

                    การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านวังจรเข้ เล่มนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังจรเข้ โดยทำการศึกษาในภาพรวมของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังจรเข้ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร หลังจากทราบข้อมูลพื้นฐาน                  จึงดำเนินการสร้างเครื่องมือขึ้นมาพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สูงขึ้น

                    การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ

                    1.  เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังจรเข้ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

                    2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้กระบวนการกลุ่มกับการเรียนการสอนของครูประจำชั้น

                    3.  เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้กระบวนการกลุ่มกับการเรียนการสอนของครูประจำชั้น ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระหว่างค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลองใช้กระบวนการกลุ่มกับการเรียนการสอนของครูประจำชั้น

                    การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทำการศึกษากับประชากรนักเรียน โรงเรียนบ้านวังจรเข้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

                    กระบวนการทดลองใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดำเนินการบริหารจัดการผ่านครูประจำชั้นโดยการใช้กระบวนการกลุ่มกับการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนทั้งที่อยู่                   ที่โรงเรียนและอยู่ที่บ้านของนักเรียนเอง โครงสร้างของกลุ่มประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะถูกกำหนดบทบาทหน้าที่ให้นั่งเรียนเป็นกลุ่มเพื่อให้นักเรียน    แต่ละคนคอยกำกับ กระตุ้นให้เพื่อนสมาชิกแสดงพฤติกรรมที่ดีที่พึงประสงค์

                    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสำรวจลักษณะนิสัยด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นวัตกรรม(คู่มือการใช้กระบวนการกลุ่มกับการเรียนการสอนของครูประจำชั้นเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียน) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้กระบวนการกลุ่มกับการเรียนการสอนของครูประจำชั้นและแบบสังเกต/บันทึกลักษณะนิสัยด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมโดยครูประจำชั้น/นักเรียน

                    การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความถี่หรือระดับคะแนนโดยใช้วิธีการทดสอบ t - test

                    ผลการวิจัยพบว่า

                    1.  ภาพรวมของลักษณะนิสัยด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังจรเข้ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 2.79 และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.66

                    2.  ลักษณะนิสัยด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนการทดลองใช้กระบวนการกลุ่มกับการเรียนการสอนของครูประจำชั้น อยู่ในระดับปานกลาง และหลังการทดลอง 16 สัปดาห์อยู่ในระดับมากที่สุด

                    3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการกลุ่มกับการเรียนการสอนของครูประจำชั้นอยู่ในระดับมากที่สุด

                    4.  ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์        ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านวังจรเข้
หน่วยงาน : นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า
พุธ ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 2457
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 24 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561 30 / ก.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (วิจัย) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทสรุปผู้บริหาร) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 19 / ธ.ค. / 2560
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 / ก.พ. / 2559


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com