[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


การจัดการความรู้
เรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องหมายลูกเสือโลก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สรุปย่อสาระสำคัญชื่อเรื่อง  :  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                 เครื่องหมายลูกเสือโลก  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

ผู้ศึกษา   :   นางสาวจิราภรณ์  ภูอุดม  ครูชำนาญการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์) 

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

 

บทคัดย่อ

                   

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องหมาย ลูกเสือโลกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน จากการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องหมาย ลูกเสือโลกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องหมาย ลูกเสือโลกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากร คือ  นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552 จำนวน 30 คน โดยใช้  1) เอกสารประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องหมายลูกเสือโลก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  5    ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องหมายลูกเสือโลกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จากนั้นนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test 

                    ผลการศึกษาพบว่า 

                    1.   เอกสารประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องหมาย ลูกเสือโลกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) โดยภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 83.24 / 82.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (80/80)

                    2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องหมาย ลูกเสือโลกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ   .01 

                    3.   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องหมาย ลูกเสือโลกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อยู่ในระดับ มาก

 ผู้เขียน : จิราภรณ์ ภูอุดม
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 2449
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 65 ครั้ง.


การจัดการความรู้ 5 อันดับล่าสุด

      การประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 25 / ก.ค. / 2560
      นโยบาย รมว.ศึกษาธิการ (นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช) 30 / ม.ค. / 2555
      รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องหมายลูกเสือโลก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 16 / ธ.ค. / 2553
      20 ทักษะไอทีที่บรรณารักษ์ทุกคนควรมี… 29 / ต.ค. / 2553
      อยากเป็นคนมีปัญญา 4 / ก.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com