[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


วิชาการ
เรื่อง : ครวจรายชื่อสมาชิกเครือข่ายครูบรรณารักษ์ได้ที่นี่ค่ะ
ความรู้จากการปฏิบัติงาน1 นางกัลยา วัลลิภากร ครูผู้ช่วย วัดนางสาว พัฒนาท่าจีน ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์ 02-4296161 089-4988248 084-6417786 kanyaya22@gmail.com ค่ายรักการอ่านผ่านผู้นำ2552 1. วางแผนการปฏิบัติงาน
2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
3. เชิญวิทยากร
4. คัดเลือกนักเรียนร่วมกิจกรรม
5. แจกรางวัล เกียรติบัตรผู้ผ่านกิจกรรม
6. ประเมินผล
1. ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้จากการจัดกิจกรรม
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
2 นางสมศรี ศรีอ่อน ครู ค.ศ.2 วัดดอนโฆสิตาราม ส่งเสริมการศึกษา ปริญญาตรี การประถมศึกษา   089-2241266 034-881559   ต้นไม้แต่งความรู้ นักเรียน ป.6 อ่านหนังสือ แล้วสรุปความรู้ลงกระดาษ ติดบนต้นไม้ 1 กระถาง นำไปตั้งไว้ให้เพื่อน ๆ น้อง ๆ อ่าน และจัดกิจกรรมตอบคำถามทุกวันศุกร์ น้อง ๆ ชอบอ่าน เพราะข้อความสั้น ๆ อ่านจบเร็ว อ่านได้ทีละหลาย ๆ เรื่อง และถ้าตอบคำถามได้ จะได้รางวัล
3 นางนันทพร กิตติธรรม ครูอัตราจ้าง วัดบางขุด บ้านบ่อ ปริญญาตรี การประถมศึกษา 034-855152 831090352     ห้องสมุดเคลื่อนที่ นักเรียนที่อยู่ชุมนุมห้องสมุดจะช่วยกันนำหนังสือหลายประเภทใส่ลงในตะกร้าแล้วนำปวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ของโรงเรียน เมื่อนักเรียนมีเวลาว่างจะมานั่งอ่านหนังสือซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้งอเรียนทำให้เด็กสนใจอ่านหนังสือมากขึ้น เด็กสนใจอ่านหนังสือมากขึ้น
4 นางวิภา นันทะเส ชำนาญการ บ้านอ้อมโรงหีบ หลักเมือง ปริญญาตรี ภาษาไทย 034-81022 087-1605210 034-883320   กระเช้าเมนูอาหารสมอง จัดกระเช้าแบ่งเป็นเมนูต่าง ๆ เช่น ท่องโลกกว้างไกล วรรณคดีล้ำค่า รายชื่อหนังสือใส่ตะกร้าพร้อมบรรจุหนังสือตามรายการเมนูและแบบบันทึกการอ่านไว้ในตะกร้า 1 เดือนจะรวบรวมผู้ที่อ่านและบันทึกได้มากที่สุด รับรางวัล เด็กอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น
5 นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสอาด ครูผู้ช่วย วัดบางกระเจ้า บ้านบ่อ ปริญญาตรี ภาษาไทย   089-2138543   namjai_dee@yahoo.co.th ตอบคำถามสารานุกรมประจำสัปดาห์ ให้นักเรียนชั้น ป.6 ช่วยกันหาคำถาม คำตอบ จากสารานุกรมไทยในเวลาว่างช่วองใกล้จบการศึกษาเพื่อเตรียมถามนักเรียน ป.1-6 ในปีการศึกษาใหม่ นักเรียนสนใจตอบคำถามมากขึ้น
6 นางสาวแสงดาว เชิดชิด ครูอัตราจ้าง บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 พันท้ายนรสิงห์ ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์ 034-457044 085-4083999 034-587224 sangdaowe@hotmail.com walk rally มหาสนุก 1. จัดการแข่งขัน walk rally อ่านหนังสือ
2. แบ่งกิจกรรมเป็น 3 ฐานการเรียนรู้
นักเรียนร่วมกันแข่งขันอย่างสนุกสนาน
7 นางสาหร่าย จันทร์อ่อน   บ้านโรงเข้ ส่งเสริมการศึกษา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ   089-8722705 034-856375 krurai2010@hotmail.com ต้นบรรณพฤกษ์ ให้นักเรียนอ่านหนังสือในห้งอสมุดและสรุปใจความย่อ ๆ เขียนลงในแผ่นกระดาษที่เตรียมไว้ให้แล้วตกแต่งให้สวยงาม นำไปแขวนบนต้นบรรณพฤกษ์เพื่อให้คนอื่นมาอ่านหากสนใจก็จะได้ตามหาหนังสือมาอ่านได้ นักเรียนสนใจทำมาก บางคนอ่านหลายเล่มเพื่อที่จะอวดผลงานตัวเองบนต้นบรรณพฤกษ์
8 นางพรทิพา แสนสี ชำนาญการ บ้านดอนไผ่ ส่งเสริมการศึกษา ปริญญาตรี วัดผลการศึกษา 034-482190 081-7959791 034-467555 pom.bannsuan@hotmail.com พี่สอนน้อง 1. ให้พี่อ่านหนังสือให้น้องอนุบาลฟัง
2. เล่นบทบาทสมมติตามหนังสือที่อ่าน
3. ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟัง
น้องให้ความสนใจในการฟังนิทานร่วมเล่นบทบาทสมมติด้วยความสนุกสนาน
9 นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทองงาม คศ.1 วัดบางปิ้ง มหาชัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป   089-8377417 034-466624 kuben_51@hotmail.com ตะกร้าปัญญา 1. สำรวจพื้นที่ที่นักเรียนไปรวมตัวกัน
2. นำหนังสือที่เหมาะสมกับวัย จำนวน 10 เรื่อง 3 ชุด ไปวางไว้ในจัดที่กำหนดให้
3. กำหนด เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อบันทึกยืม-คืน
4. มีการปรับเปลี่ยนหนังสือ
5. ให้นักเรียนบันทึกการอ่านลงในแบบบันทึก
1. นักเรียนมีความสนใจ และรอคอยการนำตะกร้าไปวางเพิ่มมากขึ้น
2. นักเรียนมีบันทึกรักการอ่าน
10 นางสาวพิมพ์ชนก ปรีชาชนเกียรติ์ ครูผู้ช่วย บ้านหนองหาดใหญ่ สาครบุรี ปริญญาตรี คณิตศาสตร์   084-8018454 034-854252 pat_kang_1@hotmail.com วันนี้หนูอ่านหนังสือให้ใครฟัง ให้นักเรียนชั้น ป.2-6 ทำตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น
11 นางสาววรรณา นิ่มนวล ครูผู้ช่วย บ้านบางปิ้ง สาครบุรี ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์   081-3984048 034-466000 tookta1980@hotmail.com      
12 นางสาวกฤษณา โพธิกล้า ครูผู้ช่วย เทพนรรัตน์ สาครบุรี ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ   085-4465260   kritsanaphola@hotmail.com ห้องสมุดมีเสียงเสนอภาษาอังกฤษวันละคำ ครูบรรณารักษ์ทำตารางการนำเสนอห้องสมุดมีเสียง ให้ครูประจำชั้น ป.1-6 เลือกตัวแทน 1 คนเพื่อนำเสนอเสียงทุกวันหน้าเสาธง ทุกคนออกเสียงพร้อมบอกความหมาย นักเรียนทุกคนบันทึกคำศัพท์ลงสมุดบันทึกการอ่าน
13 นางปพัชญา ศรีสมสุข ครูผู้ช่วย วัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) ตะวันออกพัฒนา ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์   086-5590977 034-474039 oil.jack95@hotmail.com      
14 นางสาวสุทิชา ชั้นเจริญ ครูอัตราจ้าง วัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์ อ้อมน้อยสามัคคี ปริญญาตรี   034-3190395 089-9186098 02-4201592,02-4205922(ห้องสมุด) sutichamoo@hotmail.com      
15 นางสุนิสา วรรณพงษ์ ครู ค.ศ.1 วัดเกตุมวดีศรีวนาราม บัณฑูรสิงห์ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 034-478124 086-8930895     ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สร้างแบบฝึกการอ่าน แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามแบบฝึก และประเมินผลการอ่าน นักเรียนมีความสนใจและฝึกการอ่านในขณะที่มีเวลาว่าง
16 นางอรชร ภูหวดน้อย ครู ค.ศ.1 วัดโพธิ์แจ้ สาครบุรี ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์   086-8217595          
17 นางนงค์ลักษณ์ สุภาสัย ครู ค.ศ.2 บ้านแครายเกตรพันธ์พิทยาคาร ตะวันออกพัฒนา ปริญญาตรี คณิตศาสตร์   084-5294432   Nid_Nongluk@hotmail.com ชวนเพื่อนอ่านหนังสือ 1. ให้เพื่อนอ่านหนังสือคล่อง อ่านนิทานให้เพื่อนที่อ่านหนังสือไม่คล่องฟัง
2. ให้เพื่อนที่อ่านหนังสือไม่คล่องอ่านนิทานวันละ 1 เรื่องในตอนเย็น
3. ให้เพื่อนที่อ่านหนังสือไม่คล่องเขียนคำยากวันละ 5 คำ
นักเรียนที่อ่านหนังสือไม่คล่องมีการพัฒนาด้านการอ่านดีขึ้น
18 นางสาวสุภารัตน์ พงษ์ไกร   วัดสุวรรรัตนาราม ตะวันออกพัฒนา ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์   086-8052994   in_26@windowslive.com อ่านสานสัมพันธ์ 1. ทำแบบบันทึกการอ่าน
2. อธิบายวิธีการดำเนินกิจกรรมอ่านสานสัมพันธ์
3. ให้นักเรียนอ่านหนังสือกับคุณครูและผู้ปกครองทุกวันและให้บันทึกทุกครั้งในการอ่าน
4. ติดตามผลประเมินผล
นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้มากขึ้น สำหรับคนอ่านหนังสือไม่ออกและยังให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการอ่านหนังสือของนักเรียน
19 นางลัดดา ขำสุวัฒน์ ครู ค.ศ.2 วัดสุทธาราม บ้านบ่อ ปริญญาตรี การประถมศึกษา 034-426661 089-9189985     รักษ์ภาษาไทย 1. จัดฐานการเรียนรู้
2. จัดนักเรียนตามฐาน
1. นักเรียนสนใจที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. นักเรียนสนุกสนานในการเข้าฐาน
3. นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน
20 นางอุบล มิษาเผ   วัดใต้บ้านบ่อ บ้านบ่อ ปริญญาตรี ภาษาไทย   080-0511506     จากนักอ่านสู่นักเขียน 1. ให้นักรเยนจับคู่กันทำงาน
2. เลือกหนังสือที่ตนเองชอบมา 1 เรื่อง
3. อ่านเนื้อหาและทำหนังสือ
ได้หนังสือนิทานจากการเขียนของนักเรียนไว้ในห้องสมุด
21 นางสาวสุมณฑา นิลจินดา ครูผู้ช่วย บ้านปลายคลองน้อย พัฒนาท่าจีน ปริญญาตรี ปฐมวัย   081-0053010 081-9299149 sumonta.ni@hotmail.com
sumonta.ni@gmail.com
ห้องสมุดโลกนิทานของหนู 1. ปรับปรุงอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมภายใน ภายนอก
2. จัดหาหนังสือให้เหมาะสมกับวัย
3. เปิดโอกาสให้เด็กเข้าไปใช้หนังสือตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาตามใจชอบ
4. มีหุ่นมือ เกมการศึกษา
เด็กและครูมีความภาคภูมิใจกับโครงการนี้มาก
22 นางภัญญา สมบูรณ์ธรรม ครู ค.ศ.2 บ้านท้องคุ้ง พัฒนาท่าจีน ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์   081-0081466 084-8012430 01112@hotmail.com ห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดหนังสือใส่ตะกร้านำไปวางตามจุดต่าง ๆ ที่เด็กสามารถอ่านได้ตลอดเวลา นักเรียนอ่านหนังสือมากขึ้น มีความสนใจในการอ่าน
23 นางสาวจุไรรัตน์ อรุณสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย วัดธรรมโชติ ส่งเสริมการศึกษา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ   080-6513521   arunsawasd_krusao_07@hotmail.com ยอดนักอ่าน 1. นักเรียนเลือกหนังสือที่ตนเองสนใจ
2. นำมาอ่านตามมุมที่สนใจ
3. บันทึกเรื่องย่อลงในสมุดบันทึก
4. ให้ครูบีรรณรักษ์ลงชื่อ
สมุดบันทึก "กิจกรรมรักการอ่าน"
24 นายอนุกูล มามั่งคั่ง ครูผู้ช่วย วัดหนองนกไข่ พัฒนาท่าจีน ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ   082-2964900     ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษวันละคำ แต่งตั้งนักเรียนรับผิดชอบโดยการหาศัพท์อังกฤษ/ภาษาไทยมาเขียนที่บอร์ดหน้าห้องสมุดทุกวันในตอนเช้า นั้กเรียนได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ทุกวัน
25 นางสาวกิตติยา ทิพย์ป้อ ครูผู้ช่วย วัดพันธุวงษ์ หลักเมือง ปริญญาตรี การประถมศึกษา   086-9100030 034-786314 nanee_33@hotmail.com พี่เล่าสู่น้อง 1. วางแผนดำเนินงาน
2. ประชาสัมพันธ์
3. แนะนำเทคนิคการเล่านิทาน
4. พี่อาสาเล่านิทานให้น้องฟัง
5. ให้น้องลงคะแนนให้พี่อาสา
พี่อาสาเกิดความกล้าแสดงออก น้อง ๆ ได้ซึมซับการอ่านหนังสือ
26 นางสาวประทุม คงศิลป์   วัดบางปลา หลักเมือง ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์   084-0832513 034-830144 wans2031@hotmail.com      
27 นางอภัสนันท์ กลิ่นเกษร   วัดชัยมงคล หลักสามดำเนิน ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป   082-0037665   to.apassanan@hotmail.com เรื่องเล่าเช้านี้ 1. ให้นักเรียนชั้น ป.1-6 หาเรื่องที่ตนเองชอบมาเล่าหน้าเสาธง
2. บันทึกแต่ละวันนำส่งครูบรรณารักษ์
นักเรียนกล้าแสดงออก ได้รับความรู้
28 นางอโนมา อ่อนส้มกิจ ครูผู้ช่วย วัดบ้านไร่ พันท้ายนรสิงห์ ปริญญาตรี   02-8113630 089-7701430 034-872275 aeeanoma@hotmail.com ตะกร้าเคลื่อนที่ จัดหาหนังสือใส่ตะกร้า แล้วให้เด็กไปอ่าน เด็ก ๆชอบ
29 นางสาวปทิตญา เลิกบางพลัด   บ้านสันดาบ พันท้ายนรสิงห์ ปริญญาตรี   034-864287 089-1035640   patitya_poom@hotmail.com      
30 นางวราทิพย์ ชัยมงคล ชำนาญการ วัดสามัคคีศรัทธาราม พันท้ายนรสิงห์ ปริญญาตรี สุขศึกษา   089-6619717     จากหนังสือสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากหนังสือที่ใช้สืบค้น มาค้นข้อมูลจาก e-library นักเรียนได้ข้อมูลความรู้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว
31 นางเรือนคำ จันทะเสน ครูผู้ช่วย วัดใหญ่บ้านบ่อ บ้านบ่อ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์   089-8374169 034-839041 ruen_kham@hotmail.com      
32 บางสาวบุบผา สายน้ำผึ้ง ครูอัตราจ้าง วัดคลองครุ มหาชัย ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์     034-423016        
33 นางทัศนา สมมาก ชำนาญการ วัดโรงเข้ ส่งเสริมการศึกษา ปริญญาตรี การประถมศึกษา 034-858960 089-7894648 034-856390        
34 นางรุ่งนภา พัชรบำรุง ชำนาญการ วัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์) ส่งเสริมการศึกษา ปริญญาตรี สังคมศึกษา 034-838031 085-2641031 034-480016        
35 นางประคองสิน ผุดผา ค.ศ.1 วัดใหม่หนองพะอง ตะวันออกพัฒนา ปริญญาตรี การประถมศึกษา   089-0333713   Mod_pj@hotmail.com      
36 นางสาวนัยน์ปพร พญาชน ครูผู้ช่วย วัดยกกระบัตร ส่งเสริมการศึกษา ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์ 032-319563 085-2299274   Kanida_P@hotmail.com ฐานการเรียนรู้ 1. กำหนฐานและกิจกรรมต่าง ๆ
2. เตรียรมความพร้อมด้วยการร่วมกิจกรรมเพลงการอ่าน
3. ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม รักการอ่านมากขึ้น
37 นางอุไรวรรณ เขียววิชัย ชำนาญการ วัดศรีเมือง มหาชัย ปริญญาตรี ภาษาไทย 034-826582 081-9021648 034-831150   เสียงตามสาย นักเรียนนำเสนอสาระตามโครงการเสียงตามสาย 1. นักรียนกล้าแสดงออก
2. นักเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้า
3. นักเรียนได้รับความรู้หลากหลาย
38 นางสาวศรัณรัตน์ นากร ครูผู้ช่วย บ้านยกกระบัตร มหาชัย ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ   080-0971707   Saranrat111@hotmail.co.th ห้องสมุดเคลื่อนที่ 1. ทำบัญชีรายชื่อหนังสือ
2. คัดเลือกหนังสือตามรายการใส่ตะกร้า
3. บรรณารักษ์อาสานำตะกร้าไปวางมุมหนังสือตามห้อง
4. นักเรียนอ่านหนังสือและบันทึกการอ่าน
5. ลงชื่อใช้บริการในบันทึก
1. นักเรียนได้ใกล้ชิดหนังสือมากขึ้น
2. นักเรียนได้อ่านหนังสือหลากหลาย
3. นักเรียนได้ฝึกย่อความ
39 นางจีราภรณี บุญเกิด ชำนาญการ วัดหนองบัว ส่งเสริมการศึกษา ปริญญาตรี ภาษาไทย 034-480792 089-2259855 034-481388        
40 นางสาวกฤตยา มิลาวรรณ ครูผู้ช่วย เทศบาลวัดดอนไก่ดี   ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์   085-7018303   bueaw@hotmail.com เซียมซีรักการอ่าน 1. ให้นักเรียนเขย่าเซียมซีคนละ 5 ครั้ง
2. แจกใบตามเบอร์ให้นักเรียน
3. บันทึกลงฟอร์ม
นักเรียนมีความสนใจ รักการอ่านมากขึ้น
41 นางชาลินี บุณยเกียรติ ชำนาญการ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง อ้อมน้อยสามัคคี ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์   089-0294129 02-4201691   ต้นไม้แห่งปัญญา 1. หาคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทย
2. พิมพ์คำถาม
3. ติดคำถามลงในรูปผลไม้และนำมาแขวนบนต้นไม้
นักเรียนมีความรู้จากการอ่าน
42 นางอ่อน ฉายาปิยะนันท์ ชำนาญการ บ้านสวนหลวง ตะวันออกพัฒนา ปริญญาตรี ภาษาไทย   081-8014051 02-4207022   การแสดงละคร เตรียมบทละครโดยมีนักเรียนเป็นส่วนร่วมในการเขียนบทละคร ใช้ภาษาที่ง่าย ทันสมัย นักเรียนและครูมีความกระตือรือร้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
43 นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่น ครูผู้ช่วย วัดน่วมกานนท์ บ้านบ่อ ปริญญาตรี นาฎศิลป์ไทย 034-421046 089-9948329 034-869014 kawaii_arm@hotmail.com ถามมา-ตอบไป 1. ตั้งคำถามเป็นประจำทุกสัปดาห์
2. ให้นักเรียนตอบคำถามโดยส่งที่กล่องคำตอบ
3. ตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง และนำไปจับรางวัล
4. มอบรางให้แก่ผู้ที่ตอบถูก
นักเรียนได้อ่านหนังสือมากขึ้น
44 นางณฐมน วงศ์ทาทอง ครูผู้ช่วย บ้านคลองแค อ้อมน้อยสามัคคี ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ   080-9931422 02-3291427 achara_ohja@hotmail.com Big Book อ่าน-เล่าสนุกได้ทุกที่ เป็นหนังสือเล่มใหญ่ทำมือเป็นงานประดิษฐ์ และทำลักษณะเป็น POP UP เพื่อให้ดูตื่นเต้น เพิ่มเติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะเป็นนิทาน 2 ภาษา สามารถใช้ได้กับทุกวัย ท้ายเล่มมีเกมสนุก ๆ ให้นักเรียนได้ลองเล่น เป็นหนังสือเล่มใหญ่ ใช้เป็นสือการสอน สื่อส่งเสริมการอ่าน เป็นต้นแบบในการต่อยอดผลงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับโรงเรียนขนาดกลาง
45 นางสาวสมศรี วิศรัมวัน ค.ศ.2 วัดใหญ่จอมปราสาท ท่าฉลอม ปริญญาตรี การประถมศึกษา 034-498463 085-1831393 034-497531 Kruhun555@hotmail.com วางงานทุกอย่าง อ่านทุกคน ให้นักรเรียนอ่านหนังสือทุกคนทั้งโรงเรียนใช้เวลา 10 นาท่ แล้วบันทึกการอ่าน หลังจากนักเรียนเข้าห้องเรียนตอนเช้า แล้วนำส่งครูประจำชั้นทุกวันและรวบรวมส่งครูบรรณารักษ์เทอมละ 1 ครั้ง นักเรียนอ่านหนังสือได้มากขึ้นกว่าเดิม
46 นางสาววาสนา กฤษณา ครูอัตราจ้าง วัดชีผ้าขาว ท่าฉลอม ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์   087-8120105     หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องราวในท้องถิ่น 1. จัดทัศนศึกษาภายในจังหวัดสมุทรสาคร
2. รวบรวมข้อมูล
3. วางแผน ออกแบบผลงาน
4. ลงมือทำ
หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องราวในท้องถิ่นที่หลากหลาย ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
47 นางสาวแพรวนภา กมลรัตน์ ครูอัตราจ้าง วัดเจริญสุขาราม ท่าฉลอม ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ   085-1399310   Praewnapa21@hotmail.com รักการอ่าน 1. จับคู่พี่สอนน้อง
2. จับคู่อ่านหนังสือหลังอาหารเที่ยง
3. ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ทุกเช้าวันอังคาร
4. ครูจัดการแข่งขัน "เสริมแรงแข่งกันอ่าน"
5. จัดกิจกรรมภาษาไทย ประกวดเรียงความ การอ่านคล่อง
6. ครูต้องแนะนำหนังสือใหม่อยู่เสมอ
7. นักเรียนรวบความรู้ที่ได้มากทำหนังสือเล่มเล็ก
หนังสือเล่มเล็กจากนักเรียน
48 นางดรรชนีย์ อ้นมณี ชำนาญการ วัดอ่างทอง พัฒนาท่าจีน ปริญญาตรี ภาษาไทย 034-471004 085-2941608 034-474038 dang_vvv@hotmail.com โครงการหนังสือใหม่น่าอ่าน นำหนังสือใหม่มาแนะนำโดยแยกระดับชั้นให้นำกิจกรรมไปใช้กับนักเรียนแต่ละห้องแล้วประเมินผล นักรียนให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมยืมหนังสือจากการแนะนำหนังสือใหม่ นำไปอ่านแล้วนำมารายงานให้ครูประจำชั้นทราบ
49 นางสาวราณี จันทร์เปรม ครูอัตราจ้าง เมืองสมุทรสาคร บัณฑูรสิงห์ ปริญญาตรี การประถมศึกษา   086-1722245 034-826196 kampog2525@windowslive.com ตอบคำถามสารานุกรม ตั้งคำถามโดยติดไว้ที่บอร์ดหน้าห้องสมุดแล้วให้นักรียนเขียนตอบโดยเปิดสารานุกรมในห้องสมุด ครูตรวจผลงานและให้รางวัลกับเด็กที่ตอบถูก นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและได้รับความรู้ที่ได้อ่าน
50 นางพรทิพย์ อ่อนสนิท ครูอัตราจ้าง วัดท่าเสา พัฒนาท่าจีน ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์   083-6121582   khanmuangyote61@hotmail.com      
51 นางสาวอรอุษา ผ่องใส ครูอัตราจ้าง เอกชัย ท่าฉลอม ปริญญาตรี สุขศึกษา   083-8310930   ho-yo-yo-pair@hotmail.com ฉันรักการอ่าน ในการจัดกิจกรรม ฉันรักการอ่านของโรงเรียนเอกชัย มี 3 ขั้นสู่ผลสำเร็จ
1. ปรับภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศที่ดีภายในและภายนอกห้องสมุด
2. ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี
3. สานสายใย เพื่ออ่านหนังสือกับเพื่อน
1. ภูมิทัศน์ของห้องสมุดโรงเรียนเอกชัยสวยงาม
2. นักเรียนและบุคลากรประชาชนมีจิตสาธารณะ
3. นักเรียนและห้องสมุดมาใช้บริการห้องสมุด
52 นางสาวมะลิสา แสนณรงค์ ครูอัตราจ้าง วัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) พัฒนาการศึกษา ปริญญาตรี สารสนเทศศึกษา   086-6491866 034-853603 malisa_ki@hotmail.com ตะกร้าหนังสือสัญจร 1. วางแผนงาน
2. ประชุมคณะทำงาน มอบหมายงานแก่ครูและนักเรียน
3. จัดเตรียมอุปกรณ์
4. ดำเนินงาน
1. นักเรียนมีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น
2. นักเรียนอ่านออกเขียนได้มากขึ้น
3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น
53 นางสาวรจนา มิตรทอง   วัดบางหญ้าแพรก ท่าฉลอม ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์ 034-818896 087-4138809 034-497788 Rottira_39@hotmail.com หนังสือเคลื่อนที่ 1. วางแผนการดำเนินงานจัดประชุมอาสา
2. มอบหมายงานพี่อาสา
3. จัดเตรียมออกบริการ
4. บันทึก
5. มอบรางวัล
หนังสือเคลื่อนที่
54       บ้านคลองกระทุ่มแบน   ปริญญาตรี     085-1649748     เปิดโลกหนังสือกับพี่อาสา วางแผนจัดประชุมดำเนินงานโดยรับสมัครพี่อาสา เปิดโลกหนังสือกับพี่อาสา
56 นางสาวศิริขวัญ อินทร์พิมพ์ ครูผู้ช่วย วัดเกาะ หลักเมือง ปริญญาตรี การประถมศึกษา   085-4980624 034-433114 pa14@hotmail.com สนุกกับการอ่าน 1. ครูประชุมชึ้แจงถึงกิจกรรม
2. นักเรียนแกนนำสอนการอ่านให้กับเพื่อนโดยได้รับคำปรึกษษจากครูก่อนสอนเพื่อน
3. เมื่อถึงการดำเนินกิจกรรม
 
57 นางสิน ชาติพุดศรี ชำนาญการ บ้านรางสายบัว พัฒนาการศึกษา ปริญญาตรี เกษตร   087-1106522 034-882126 kurjam@hotmail.co.th      
58 นางวรรณดี วรรณาโส ค.ศ.2 บ้านคลองตัน พัฒนาการศึกษา ปริญญาตรี คณิตศาสตร์   083-1574139   Wandee@hotmail.co.th      
59 นายมนตรี สวัสดิ์ศรี ครูผู้ช่วย วัดโสภณาราม พันท้ายนรสิงห์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป       dongkhamin@gmail.com ตอบคำถามประจำสัปดาห์ 1. ติดคำถามหน้าห้องสมุด
2. จัดตะกร้าหนังสือ นำไปวางตามซุ้มตอนเช้า
3. นักเรียนที่สนใจ หาคำตอบค้นคว้าจากห้องสมุดเคลื่อนที่ หรือห้องสมุด
4. นักเรียนส่งคำตอบ มอบรางวัลทุกวันศุกร์
1. จำนวนผู้ใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนมีความสนใจในการอ่านมากขึ้น
60 นางสาวมัลลิการ สุขสาคร   วัดท่ากระบือ พัฒนาท่าจีน ปริญญาตรี สังคมศึกษา 034-499383 087-1698804   Muaybandej@hotmail.com แข่งขันตองคำถามสารานุกรม นำคำถามจากหนังสือสารานุกรมมาติดลงบอร์ดหน้าห้องสมุด เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามสารานุกรม
61 นางสาววัลภา ลิ้มประเสริฐชัย ชำนาญการ ไทยรัฐวิทยา 9 พัฒนาการศึกษา ปริญญาตรี การประถมศึกษา 034-482351 081-7266630 034-481464 Wanlapa_20@hotmail.com      
61 นางสาวพีรญา ตาต๊ะ ครูอัตราจ้าง วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม หลักสามดำเนิน ปริญญาตรี การประถมศึกษา   089-0180657   pee_ta14@hotmail.com พี่สอนน้อง พี่เล่านิทานให้น้องฟัง จับคู่ ป.6 -ป.2 ช่วงพักกลางวัน อ่านหนังสือ เล่านิทาน และฝึกน้องอ่านและเล่านิทานทุกวัน ฝึกการอ่านหนังสือ การแสดงออก
62 นางประภา เกิดประสิทธิ์ ชำนาญการ บ้านคลองซื่อ บัณฑูรสิงห์ ปริญญาตรี การประถมศึกษา 034-855331 081-8377643 034-432629 prapa_1955@hotmail.com ตะกร้าเปิดความรู้สู้โลกกว้าง ให้นักเรียน ป.3-ป.6 จัดหนังสือลงกระเช้าและนำไปวางตามต้นไม้ให้นักเรียนมาอ่าน นักเรียนอ่านหนังสือในกระเช้าแล้วไปอ่านที่ห้องสมุด
63 นางสาวสุนิจ วิลากรี ครูผู้ช่วย วัดคลองตันราษฏร์บำรุง พัฒนาการศึกษา ปริญญาโท การจัดการศึกษา   081-3802912 034-853446 sunit_wi@hotmail.com สาระน่ารู้หน้าเสาธง จัดหานักเรียนแต่ละห้องแล้วให้นักเรียนหาเนื้อหาสาระ มาคนละ 1 เรื่อง แล้วจัดตารางเวรให้อ่านหน้าเสาธง นักเรียนได้รับความรู้สาระใหม่ ๆ และนักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น
64 นางจัทนา ทรงลักษณ์ ชำนาญการ วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง หลักสามดำเนิน ปริญญาตรี การประถมศึกษา 034-858201 087-1525308 034-443100        
65 นางสาวจรรยา มากคง ชำนาญการ บ้านคลองสำโรง หลักสามดำเนิน ปริญญาตรี ภาษาไทย 02-8101012 087-9879182          
66 นางวาสนา เทพธรรม ชำนาญการ บ้านเจริญสุข หลักสามดำเนิน ปริญญาตรี นาฎศิลป์ไทย   087-3725324     หนังสือภาพ pop-up เพื่อการส่งเสริมการอ่าน สร้างหนังสือภาพ pop-up เพื่อเป็นแรงจูงใจในการอ่าน ชิ้นงานักเรียนและพฤติกรรมในการอ่านจองนักเรียน (นักเรียนชอบและสนใจ)
67 นางศรีวรรณ งามกาละ ชำนาญการ วัดสวนส้ม (ชื่นล้นอนุสรณ์) หลักสามดำเนิน ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 034-443084 084-6375719 034-443083        
68 นางมะลิ คงสกุล ชำนาญการ วังนกไข่ พัฒนาท่าจีน ปริญญาตรี   034-499325 081-5874778 034-499385   ห้องสมุดเคลื่อนที่ ตัวแทนกลุ่มนำตะกร้าหนังสือที่จัดเตรียมไว้พานักเรียนในกลุ่มอ่านหนังสือตามสถานที่ต้องการ อ่านเสร็จแล้วแต่ละกลุ่มเล่าให้เพื่อนฟัง วันถัดมานำเรื่องที่สนุกนานไปเล่าในที่ประชุทดพร้อมทำหุ่นเชิด นักเรียนสนใจอ่านหนังสือและมีสมาธิในการอ่านมากขึ้น ทำให้อ่านหนังสือได้มากขึ้น
69 นางลลิดา เกตุเอม ครูผู้ช่วย วัดนาขวาง บัณฑูรสิงห์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 032-490075 080-6508723 034-851140 Lalida2524@hotmail.com เล่านิทานให้เพื่อนฟัง ให้นักเรียนอ่านนิทานหรือเล่านิทานให้เพื่อนฟังวันละคน คนละ 1 เรื่อง ที่หน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ โดยเริ่มจากนักเรียนชั้น ป.6 ไล่มาจนถึงชั้น ป.2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะอ่านหนังสือ หรือหาหนังสือมาอ่านมาเล่าให้เพื่อฟัง มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดจากนิทาน
70 นางกัลยา กิจสมุทร ชำนาญการ บ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ์) บัณฑูรสิงห์ ปกศ.สูง     086-7500889   tukchankun59@hotmail.com      
71 นางณฤดี สงนุ้ย ชำนาญการ ทำนบแพ้ว ส่งเสริมการศึกษา ปริญญาตรี การประถมศึกษา 034-845095 0810-1115653 034-850404 s7.sb@hotmail.com หนังสือดีของฉัน 1. ครูคัดเลือกหนังสือจากห้องสมุดที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ตั้งแต่ระดับชั้นป.1-6
2. นำหนังสือที่คัดเลือกไว้ แจกจ่ายไปตามชั้นเรียน
3. นักเรียนเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ โดยมีครูประจำชั้นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
4. ให้นักเรียนทำหนังสือเล่มเล็ก ตามความสนใจเก็บไว้ที่ห้องเรียน
5. เมื้อสิ้นภาคการเรียน จัดนิทรรศการ หนังสือเล่มเล็กตามสายชั้นต่าง ๆ
 
72 นางธนวรรณ เสือสีนวล ชำนาญการ บ้านดอนไก่ดี ตะวันออกพัฒนา ปริญญาตรี การประถมศึกษา 034-472429 081-0079550 034-447641 Tanawan37@hotmail.com ค่ายรักการอ่าน จัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 สาระโดยใช้ชุมชน ส่วนราชการ ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ร่วมกับคณะครู ชุมชน ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับโรงเรียนและคณะครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
73 นายจำลอง พิมพ์สว่าง ครูอัตราจ้าง สมุทรมณีรัตน์ ท่าฉลอม ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์   089-7731084 034-887603 Jumlong08@hotmail.com นักพูดน้อย 1. ประชุมคณะครู
2. เสนอและจัดทำแผนโครงการ
3. ดำเนินงานและประชาสัมพันธ์
4. ติดตามผลและสรุป
1. นักเรียนมีทักษะในการอ่านการพูดดีขึ้น
2. นักเรียนคิดกล้าแสดงออกในการอ่านการพูดมากขึ้น
3. นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้มากขึ้น
74 นายวรายุทธ วังเวงจิตต์ ครูอัตราจ้าง วัดสุทรสถิต หลักสามดำเนิน ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์   081-0111695 034-883092 sps-school@hotmail.com กระเป๋าหนังสือรักการอ่าน สายใยรักแห่งครอบครัว 1. ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง
2. จัดทำกระเป๋าผ้าให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการอ่านหนังสือหรือเล่าเรื่องจากหนังสือแล้วมีการจดบันทึก
นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่านมากขึ้นและมีความรัก ความผูกพันธ์ในครอบครัว ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
75 นางสาวพรนิภา สัตถาผล ครูผู้ช่วย วัดศรีสุทธาราม พันท้ายนรสิงห์ ปริญญาตรี การประถมศึกษา   086-0464427   Pornnipa_Sa@yahoo.com ความรู้คู่สารานุกรม 1. ครูจัดชุดคำถาม และกระดาษคำตอบเตรียมไว้และมอบหมายให้บรรณารักษ์น้อยเตรียมแจกให้นักเรียนที่สนใจ
2. นักเรียนที่สนใจจะมารับกระดาษคำตอบและคำถาม
3. ส่งกระดาษคำตอบทุกวันศุกร์ พร้อมประกาศผลในวันจันทร์
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเข้าห้องสมุดเพิ่มขึ้น
76 นางนิตยา อยู่ประเสริฐ ชำนาญการ บ้านดำเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) หลักสามดำเนิน ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์   089-5082326   Nittya02@hotmail.com ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ห้องเรียน 1. นำหนังสือจัดใส่ตะกร้าที่ตกแต่งให้สวยงาม นำไปไว้ตามมุมหนังสือต่าง ๆ ในห้องเรียน โดยมีรายชื่อหนังสือไปด้วย
2. ให้นักเรียนอ่านหนังสือ และบันทึกการอ่าน โดยมีครูประจำชั้นดูแลและรับผิดชอบ
3. จะเปลี่ยนตะกร้าหนังสือทุกวันจันทร์
นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเข้าห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น
77   พันธ์ตาวงศ์ ครูผู้ช่วย วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ พัฒนาการศึกษา ปริญญาตรี ภาษาไทย   085-8015128 089-3781729 034-881621 choojang@windowslive.com เล่านิทานประกอบท่าทาง หาตำแทนนักเรียนในการเล่านิทาน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันคัดเลือกเองที่จะเล่าและร่วมกันวางแผนการเล่านิทานเตรียมอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมมีการประชาสัมพันธ์ในแก่นักเรียนในโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ที่เล่านิทานได้เกิดจากความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำมากขึ้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้ฟังได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรู้และแง่คิดในเรื่องที่ได้รับฟัง
78 นางสาวมชุรินทร์ กุสุมาลย์ ครูผู้ช่วย วัดกระโจมทอง พัฒนาการศึกษา ปริญญาตรี คณิตศาสตร์   087-9441765   MATOORIN.TOOK@hotmail.com ระเบียงปัญญา ช่วงพักกลางวันให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด หลังจากแปรงฟันเสร็จแล้วนักเรียน ป.2-6 จะต้องออกมานำเสนอ ส่วนนักเรียนที่นั่งฟังจะจดบันทึกและนำส่งครูประจำชั้น นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กล้าแสดงออก คิดวิเคราะห์ได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
79 นางเอื้องฟ้า จิตจักร ครูผู้ช่วย วัดหลักสองราษฎร์บำรุง พัฒนาการศึกษา ปริญญาตรี ภาษาไทย   081-7573656   WWWoil29@hotmail.com ปริศนาคำทาย ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นเตรียมข้อความปริศนาคำทายมาทายเพื่อน ๆ ในเช้าวันอังคารหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธง ตัวแทนนักเรียนออกมาทายเพื่อนในระดับชั้นออกมาตอบ  นักเรียนรักการอ่านเพิ่มขึ้น มีความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก
80 นายสุรพล จันทปลิน ชำนาญการพิเศษ วัดบางพลี บัณฑูรสิงห์ ปริญญาตรี การประถมศึกษา 034-827825 086-1772158 034-839956   การเรียนรู้จากหนังสือพิมพ์ 1. เลือกเรื่องที่ตรงกับกลุ่มสาระ จากหนังสือพิมพ์ที่เตรียมมา
2. เขียนเรื่องที่อ่านลงในแบบ
3. ให้นักเรียนวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน
4. สรุปเรื่องเป็นองค์ความรู้ จัดทำเป็นรูปเล่ม
1. นักเรียนมีการอ่านและเขียน โดยมีการคิดวิเคราะห์
2. นักเรียนจะมีความเพียรพยายาม มีนิสัยรักการอ่าน
3. นักเรียนจะเป็นคนมีระเบียบ วินัยในการทำงาน
81 นางสาวสุกานดา ชาญประเสริฐ ชำนาญการพิเศษ วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) พัฒนาท่าจีน ปริญญาตรี การประถมศึกษา 034-471632 081-3428951 034-866087 at0909@hotmail.com อ่านหมุนเวียนเปลี่ยนผู้ฟัง 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
2. แนะนำหนังสือใหม่
3. ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเลือกหนังสือที่สนใจ
3. ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ
4. ผู้อ่านบันทึกการอ่าน
6. จัดแสดงผลงานทุกเดือนและมอบรางวัล
1. นักเรียนมีสถิติการใช้ห้องสมุดสูงขึ้น
2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีมากขึ้นทุกเดือน
3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
4. นักเรียนสามารถเลือกอ่านหนังสือได้เหมาะสม
82 นางวิไล จันทร์รัชนะ ชำนาญการ วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) บัณฑูรสิงห์ ปริญญาตรี การประถมศึกษา   089-2581925   wilai1955@gmail.com ศุกร์สร้างสรรค์ นักเรียนเลือกหนังสือนิทานหรือวรรณคดีที่สนใจอ่านแล้วนำมาเล่าให้คุณครูฟัง คุณครูเสนอตัวละครของเรื่องแล้วให้นักเรียนไปฝึกซ้อมแสดงกับกลุ่มเพื่อน เมื่อเกิดความชำนาญในการแสดงละครแล้วนำมาแสดงให้นักเรียนอื่น ๆ ได้ชมการแสดงในวันศุกร์ ชั่วโมง 6 ของสัปดาห์ นักเรียนมีทักษะการอ่านและกล้าแสดงออก สร้างสรรค์ตามบทละครได้ผู้เขียน : กัลยา วัลลิภากร
หน่วยงาน : รร วัดนางสาว
ศุกร์ ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 3225
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 9 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561 30 / ก.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (วิจัย) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทสรุปผู้บริหาร) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 19 / ธ.ค. / 2560
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 / ก.พ. / 2559


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com