[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


วิชาการ
เรื่อง : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สรุปย่อสาระสำคัญ 

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
                    ของโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)
ผู้รายงาน     นายสรรเสริญ ขวัญดี
ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการโรงเรียน    วิทยฐานะ   ชำนาญการ
หน่วยงาน    โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์)
สังกัด           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
 
บทคัดย่อ
การรายงานผลการพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์)    มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1)รายงานผลการดำเนินการพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) 2)รายงานผลความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อการดำเนินการพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์)   และ 3) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจากผลการพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)   ผู้รายงานได้ดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ   PDCA โดยใช้แบบสอบถามสำรวจสภาพปัญหาเกี่ยวกับบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) ที่เห็นสมควรได้รับการพัฒนาจากครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550   นำข้อมูลมาหาค่าร้อยละของระดับการพัฒนา นำมากำหนดปัญหาที่จะพัฒนา โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ ก่อน – หลัง และดำเนินการพัฒนา    ในปีการศึกษา 2551 ทำการประเมินผลการพัฒนา โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะครูในโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) จำนวน 19 คน และสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา2551 จำนวน 253  คน และปีการศึกษา 2552 จำนวน 257 คน   กำหนดจากตาราง เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) นำมาสุ่มแบบแบ่งชั้น (Proportional Stratified Random) แล้วนำไปเทียบสัดส่วนตามระดับชั้นของนักเรียน
                ผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้
                1. การพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)ได้ดำเนินการ จำนวน 12 รายการ  คือ   1)ปรับปรุงสนาม ปูหญ้าหน้าอาคารเรียน 1 ทำถนนและวางท่อระบายน้ำ 2) ปรับปรุงปูพื้นอาคารเรียน 2 ให้ลาดเอียงออกนอกตัวอาคาร 3) จัดสร้างสหกรณ์ร้านค้า ใหม่   4) ซ่อมแซมทาสี กำจัดปลวกอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน  2   5) เทพื้นคอนกรีตปรับปรุงเป็นสนามฟุตซอล 6) ปรับปรุงสนามฟุตบอล ขุดร่องระบายน้ำและจัดทำบ่อพักน้ำ 7) จัดสถานที่พักผ่อนเพิ่มเติม   8) ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 9) จัดทำสวนหย่อม จัดตกแต่งบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม   10) จัดสร้างห้องประชุมครู    ห้องสื่อ     มัลติมิเดียและห้องเกียรติยศ     11) ซ่อมแซมและทาสีบ้านพักครู 12) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียนและป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน อาคารเรียน 1,2
                2.  ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ พอใจมาก  
                3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) พบว่า ปีการศึกษา 2552  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้งในภาพรวมและรายกลุ่มสาระการเรียนรู้


ผู้เขียน : นายสรรเสริญ ขวัญดี
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)
อังคาร ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 1616
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 113 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561 30 / ก.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (วิจัย) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทสรุปผู้บริหาร) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 19 / ธ.ค. / 2560
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 / ก.พ. / 2559


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com