[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


พัฒนาการสอนศิลปะ
เรื่อง : บันทึกสรุปการอบรม Master Teacherบันทึกสรุปการอบรม Master Teacher
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
นายพงศกร วาสุกรี
                  ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 3-7 กันยายน พ.ศ. 2553    วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล มีหัวข้อการอบรมสรุปได้ดังนี้
 
1.การบริหารจัดการดนตรี Music Facilities Planning
ประเภทของห้องสำหรับการเรียนการสอนดนตรี
  • vกลุ่มพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนดนตรี (Instruction Areas)
Øเช่นห้องบรรยายวิชาดนตรี ห้องซ้อมวงดนตรี ห้องบันทึกเสียง ฯลฯ
  • vกลุ่มพื้นที่สนับสนุนการสอน (Auxiliary Areas)
Øเช่นห้องเก็บเครื่องดนตรี ห้องเก็บชุดเครื่องแบบนักดนตรี ฯลฯ
  • vกลุ่มพื้นที่ศูนย์ข้อมูลดนตรี (Music Resources Areas)
Øเช่นห้องสมุดดนตรี ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องพิพิธภัณฑ์ดนตรี ฯลฯ
  • vกลุ่มพื้นที่สำหรับแสดงดนตรี (Performance Areas)
Øเช่นห้องแสดงดนตรี โรงมหรสพ หอประชุม   ห้องประชุม ฯลฯ
ข้อคิดเห็น
- องค์ประกอบในการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้เรียน    ครู และบรรยากาศ
- ควรจัดห้องดนตรีให้มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้นักเรียนรักดนตรี   ใจเย็นใจเป็นสุข
- ผู้เรียนดนตรีบางครั้งใช้เครื่องดนตรี แพงกว่าเครื่องมือสำหรับเรียนแพทย์
   
2.เทคนิคการสอนดนตรีในโรงเรียน
2.1 ปรัชญาของหลักสูตร
              1.ความรู้สึกนำความรู้ การเข้าถึงดนตรีหรือองค์ความรู้ในวิชาดนตรี ควรเกิดขึ้นหลังจากนักเรียนได้สัมผัสดนตรีด้วยความรู้สึกเรียบร้อยแล้ว
              2. ให้ดนตรีเป็นหุ้นส่วนของชีวิตการปลูกฝังนักเรียนให้มีจินตนาการ รสนิยมทางดนตรีเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าดนตรีมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิต
       วิธีใช้หนังสือชั้นประถมศึกษา
หนังสือนิทาน
          ส่วนของนักเรียน : มีรูปภาพนิทานประกอบและคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรม
                                         ในคาบนั้นๆ
          ส่วนของครู         : ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ บทบรรยาย ลำดับการสอน 
                                         และความคาดหวัง
 
3.เทคโนโลยีดนตรี 
               เทคโนโลยีดนตรีคือการกล่าวถึงรูปแบบทั้งหมดของเทคโนโลยีดนตรี กับศิลปะทางด้านดนตรีโดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิคส์ และซอฟแวร์ต่างๆ เพื่อสะดวกในการใช้งานฟังผลงาน การบันทึกเสียง การประพันธ์เพลง การดูค่ารายละเอียดต่างๆของชิ้นงานดนตรี   และรวมถึงการเก็บข้อมูลยิ่งกว่านั้นเทคโนโลยีทางดนตรียังรวมถึงเรื่องการใช้เทคนิคต่างๆการเข้าใจของวิทยาศาสตร์ของเสียง และดนตรี เช่นอะคูสติก ดีไซต์ (Acoustic Design) การทำโปรแกรมทางดนตรี (Music Promming) จิตวิทยาดนตรี (Music Psychology) อุตสาหกรรมดนตรี (Music Industry) และธุรกิจดนตรี (Music Business)
                                ลักษณะการทำงานดนตรีต่างๆดังนี้
v                - การทำดนตรีในสตูดิโอ   (Music and Studio Engineerring)
v                - การทำงานในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประพันธ์เพลง (Computer Music of Composition)
v                - การทำดนตรีเพื่องานในระบบภาพ (Music and Sound for Post Production)
ข้อคิดเห็น                
          เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ราคาประมาณเครื่องละ 70,000 บาท โดยใช้ระบบแมคอินทอช โดยใช้โปรแกรม Garage Band ในการประพันธ์เพลง   สำหรับระบบวินโดว์ใช้โปรแกรม Pro2
 
4.การพัฒนาโสตทักษะดนตรีสำหรับนักเรียน
วิธีการสอนของโคดาย
วิธีการสอนของโคดายได้นำแนวคิดที่ดีที่สุดทางการศึกษาจากทั่วโลกดังนี้
v                1.ระบบร้องแบบโด-เคลื่อนที่ (movable do)
v                2.สัญญาณมือ (hand sign) 
                  3. การบันทึกโน้ตแบบ Stick notion
v                4.การออกเสียงพยางค์แทนจังหวะ (rhythmic syllables )
v                5.ไม้เคลื่อนที่ (moving rod หรือ flying notation)
v                6.วิธีการสอนแบบ Eurhythmics ของ ดาลโครซ
 
5.การทำวิจัยดนตรีสำหรับครู
Action Research for Music Teacher : วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช
        การวิจัยเชิงปฏิบัติการคือการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะที่กระทำโดยผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งนำผลการวิจัยเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นสำคัญ
v                -ข้อควรพิจารณาในการวิจัย
Ø                -อะไรคือปัญหาหรือสิ่งที่เราสนใจ
Ø                -ทำไมจึงสนใจสิ่งนั้น
Ø                -อะไรคือประสบการณ์ที่เราสามารถแสดงให้เห็นว่าเราสนใจสิ่งนั้น
Ø                -อะไรบ้างที่เราจะทำได้บ้างเกี่ยวกับสิ่งนี้
Ø                -อะไรที่เราจะทำ
Ø                -ข้อมูลชนิดไหนที่เราจะหาได้และแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์นั้น
Ø                -เราจะอธิบายเกี่ยวกับการศึกษาของเราที่มีอิทธิพลในการเรียนรู้ได้อย่างไร
Ø                -เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อสรุปของเรานั้นมีเหตุผลเชื่อถือได้
Ø                -เราจะประเมินความเที่ยงตรงได้อย่างไร
การวิจัยดนตรี : สุกรี เจริญสุข
v                -หัวข้อสำคัญๆ ควรนำมาพิจารณาในการ (เลือกวิจัยดนตรี)
Ø                -การวิจัยดนตรีจากภายนอก (รอบๆดนตรี)
Ø                -การวิจัยดนตรีจากภายใน (ตัวดนตรี)
Ø                -ดนตรีกับความสัมพันธ์กับศิลปะแขนงอื่น
Ø                -ดนตรีกับ (ปรัชญา) ปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลง
Ø                -วิจัยดนตรีประจำวัน
v                -หัวข้อที่หน้าสนใจในการวิจัยดนตรี :สุกรี เจริญสุข
Ø                -เครื่องดนตรี
Ø                -ชีวิตและผลงานของนักดนตรี (ที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทย)
Ø                -วงดนตรี
Ø                -ประวัติศาสตร์ดนตรี
Ø                -ธุรกิจดนตรี
Ø                -สมาคม ชมรมมูลนิธิดนตรี
Ø                -กิจกรรมดนตรี
Ø                -การศึกษาดนตรี
Ø                -นักเรียนดนตรี
Ø                -ครูดนตรี
Ø                -พิพิธภัณฑ์ดนตรี
Ø                -โรงเรียนสถาบันการศึกษาดนตรี
Ø                -พัฒนาการดนตรี
Ø                -สื่อบันเทิง(ดนตรี)
Ø                -ดนตรีในสังคมไทย
Ø                -ปรัชญาดนตรี
Ø                -ดนตรีพื้นบ้าน    ดนตรีประจำชาติ
Ø                -ดนตรีสมัยนิยม
Ø                -ดนตรีแจ๊สในบริบทสังคมไทย
Ø                -เพลงเพื่อชีวิต
Ø                -นักร้อง
Ø                -ดนตรีคลาสสิคในสังคมไทย
Ø                -วงสหายพัฒนา วงลายคราม วงอส.วันศุกร์
Ø                -ดนตรีในพระราชพิธี
Ø                -ดนตรีสำหรับประชาชน
Ø                -เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับดนตรี
Ø                -อาชีพดนตรี
Ø                -กฎหมายและลิขสิทธิ์ดนตรี
Ø                -นักดนตรีไทยนักดนตรีคนไทย
6.            ดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็ก 
สอนดนตรีสอนอะไร : งามตา นันทขว้าง
v                @องค์ประกอบดนตรี
Ø                                -จังหวะ
Ø                                -ทำนอง
Ø                                -เสียงประสาน
Ø                                -ฉันทลักษณ์
Ø                                -อารมณ์
v                @ทักษะดนตรี
Ø                                -การฟัง
Ø                                -การเขียนโน้ต
Ø                                -การร้อง
Ø                                -การอ่าน
Ø                                -การเล่น
Ø                                -การสร้างสรรค์ผลงาน
Ø                                -การเคลื่อนไหว
v                @บทเพลง
Ø                                -เพลงพื้นเมือง
Ø                                -เพลงนานาชาติ
Ø                                -เพลงร้อง
Ø                                -เพลงบรรเลง
v                                -สอนอย่างไร
 
7. เทคนิคการสอนรีคอร์เดอร์
 การสอนรีคอร์เดอร์ : ณัฐวุฒิสุขแสงจนทร์
v                ขั้นตอนการสอนรีคอร์เดอร์
ขั้นตอนที่ 1 สนุกกับเป่าปากรีคอร์เดอร์ (Mouth piece)
ขั้นตอนที่ 2 จับให้ดีจับให้ถูกซ้ายอยู่บนขวาอยู่ล่าง
ขั้นตอนที่ 3 ลมต้องนิ่ง ลิ้นต้องดู
ขั้นตอนที่ 4 โน้ตแรกจะเป่าเสียงอะไรดี ที หรือ ลาหรือซอล หรือ โด (ต่ำ) ดีนะ(ใช้เสียง ที)
ขั้นตอนที่ 5 เพิ่มเสียงลา (เพลง Traffic jam)
ขั้นตอนที่ 6 เพิ่มโน้ตเสียงซอล (เพลง Joe, Joe , เพลง Hot Cross Buns )
ขั้นตอนที่ 7 เพิ่มโน้ตเสียงมี (เพลง Elephants,   เพลง Indian Warrior)
ขั้นตอนที่ 8 เพิ่มโน้ตเสียง เร (เพลง Chatter with Angles, เพลง Old MacDonald)
ขั้นตอนที่ 9 เพิ่มโน้ตเสียง โดสูง (เพลง Tadpoles)
ขั้นตอนที่ 10 เพิ่มโน้ตเสียงเรสูง (เพลง Way down South)
ขั้นตอนที่ 11 เพิ่มโน้ตเสียง ฟาชาร์ป (เพลง Sinner Man ,   เพลง Tallis’s Canon)
ขั้นตอนที่ 12 เพิ่มโน้ตเสียง โดต่ำ (เพลง Wellcome Here)
ขั้นตอนที่ 13เพิ่มโน้ตเสียง ฟา (เพลง Great Big House)
 
8. เทคนิคการสอนวิชาขับร้องและวงประสานเสียง
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขับร้องเพลง : วณีลัดดากลม
v                -แหล่งกำเนิดเสียง
v                -ท่าทางการยืนการนั่ง
v                -การหายใจ
v                -การเปิดคอ
v                -การใช้เสียงให้ถูกตำแหน่ง
v                -การออกเสียงสระและพยัญชนะ
v                -การบำรุงรักษาเสียง
v                -การแบ่งประเภทของเสียงที่ใช้ร้อง
หลักการฝึกขับร้องเพลง
v                -คำแนะนำการฝึกขับร้องเพลง
Ø                -ยืนในท่าที่ถูกต้องเหมาะสมในขณะฝึก
Ø                -เริ่มต้นโน้ต โดกลางแล้วเลื่อนขึ้นทีละครึ่งเสียง จนถึงเสียงสูงตามความเหมาะสมกับระดับเสียงของผู้ร้องแล้วเลื่อนลงทีละหนึ่งเสียง
Ø                -ใช้เครื่องดนตรีเป็นหลักในการเทียบเสียง ขณะฝึก เช่นเปียโน
Ø                -ฟังเสียงขณะฝึกร้องถ้าเปล่งเสียงไม่ถูกตำแหน่งต้องหยุดเพื่อแก้ไขทันที
                -ควรฝึกอย่างสม่ำเสมอทุกวัน
               บทเพลงที่ใช้ในการสอนวิชาขับร้องได้แก่ Are you Sleeping, Row Row Row You Boat, แมงมุมลาย, ดาวดวงน้อย ,จ้ำจี้ผลไม้, ฝน,ไว้พบกันใหม่,ขนมถ้วยฟู,หนูมาลี,เสียงใคร,ลาก่อน,วิหคเหินลม,สามัคคีชุมนุม,อิ่มอุ่นเป็นต้น
 
 

 ผู้เขียน : นายพงศกร วาสุกรี
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว
พุธ ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 2153
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 8 ครั้ง.


พัฒนาการสอนศิลปะ 5 อันดับล่าสุด

      อิทธิพลของดนตรี ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน 27 / ต.ค. / 2553
      บันทึกสรุปการอบรม Master Teacher 13 / ต.ค. / 2553
      บันทึกสรุปการอบรม Master Teacher 13 / ต.ค. / 2553
      การบริหารจัดการแสดงดนตรี ให้มีประสิทธิภาพ 25 / ก.ย. / 2553
      เรียนฟรี...ดนตรีไทย 29 / มิ.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 เวลา 17:57:39
ข้าพเจ้า ได้รับการอบรมมาแล้ว... อยากจะเผยแพร่ความรู้ ให้เพื่อครูดนตรี ไทยทราบ จึงได้จัดทำบทสรุป มีทั้งภาพประกอบด้วย แต่ไม่มีช่องทางจะเผยแพร่ เนื่องด้วยงบประมาณ(ส่วนตัว)มีจำกัด จึงได้ย่อลง และนำมาลงใน ห้อง KM นี้ครับ
โดย : นายพงศกร วาสุกรี mod.ex2008@hotmail.com    ไอพี : 192.168.10.115

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com