[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


พัฒนาการสอนศิลปะ
เรื่อง : บันทึกสรุปการอบรม Master Teacherบันทึกสรุปการอบรม Master Teacher
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
นายพงศกร วาสุกรี
                  ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 3-7 กันยายน พ.ศ. 2553    วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล มีหัวข้อการอบรมสรุปได้ดังนี้
 
1.การบริหารจัดการดนตรี Music Facilities Planning
ประเภทของห้องสำหรับการเรียนการสอนดนตรี
  • vกลุ่มพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนดนตรี (Instruction Areas)
Øเช่นห้องบรรยายวิชาดนตรี ห้องซ้อมวงดนตรี ห้องบันทึกเสียง ฯลฯ
  • vกลุ่มพื้นที่สนับสนุนการสอน (Auxiliary Areas)
Øเช่นห้องเก็บเครื่องดนตรี ห้องเก็บชุดเครื่องแบบนักดนตรี ฯลฯ
  • vกลุ่มพื้นที่ศูนย์ข้อมูลดนตรี (Music Resources Areas)
Øเช่นห้องสมุดดนตรี ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องพิพิธภัณฑ์ดนตรี ฯลฯ
  • vกลุ่มพื้นที่สำหรับแสดงดนตรี (Performance Areas)
Øเช่นห้องแสดงดนตรี โรงมหรสพ หอประชุม   ห้องประชุม ฯลฯ
ข้อคิดเห็น
- องค์ประกอบในการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้เรียน    ครู และบรรยากาศ
- ควรจัดห้องดนตรีให้มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้นักเรียนรักดนตรี   ใจเย็นใจเป็นสุข
- ผู้เรียนดนตรีบางครั้งใช้เครื่องดนตรี แพงกว่าเครื่องมือสำหรับเรียนแพทย์
   
2.เทคนิคการสอนดนตรีในโรงเรียน
2.1 ปรัชญาของหลักสูตร
              1.ความรู้สึกนำความรู้ การเข้าถึงดนตรีหรือองค์ความรู้ในวิชาดนตรี ควรเกิดขึ้นหลังจากนักเรียนได้สัมผัสดนตรีด้วยความรู้สึกเรียบร้อยแล้ว
              2. ให้ดนตรีเป็นหุ้นส่วนของชีวิตการปลูกฝังนักเรียนให้มีจินตนาการ รสนิยมทางดนตรีเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าดนตรีมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิต
       วิธีใช้หนังสือชั้นประถมศึกษา
หนังสือนิทาน
          ส่วนของนักเรียน : มีรูปภาพนิทานประกอบและคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรม
                                         ในคาบนั้นๆ
          ส่วนของครู         : ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ บทบรรยาย ลำดับการสอน 
                                         และความคาดหวัง
 
3.เทคโนโลยีดนตรี 
               เทคโนโลยีดนตรีคือการกล่าวถึงรูปแบบทั้งหมดของเทคโนโลยีดนตรี กับศิลปะทางด้านดนตรีโดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิคส์ และซอฟแวร์ต่างๆ เพื่อสะดวกในการใช้งานฟังผลงาน การบันทึกเสียง การประพันธ์เพลง การดูค่ารายละเอียดต่างๆของชิ้นงานดนตรี   และรวมถึงการเก็บข้อมูลยิ่งกว่านั้นเทคโนโลยีทางดนตรียังรวมถึงเรื่องการใช้เทคนิคต่างๆการเข้าใจของวิทยาศาสตร์ของเสียง และดนตรี เช่นอะคูสติก ดีไซต์ (Acoustic Design) การทำโปรแกรมทางดนตรี (Music Promming) จิตวิทยาดนตรี (Music Psychology) อุ

ผู้เขียน :
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว
พุธ ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 1365
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


พัฒนาการสอนศิลปะ 5 อันดับล่าสุด

      อิทธิพลของดนตรี ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน 27 / ต.ค. / 2553
      บันทึกสรุปการอบรม Master Teacher 13 / ต.ค. / 2553
      บันทึกสรุปการอบรม Master Teacher 13 / ต.ค. / 2553
      การบริหารจัดการแสดงดนตรี ให้มีประสิทธิภาพ 25 / ก.ย. / 2553
      เรียนฟรี...ดนตรีไทย 29 / มิ.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com