[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


บริหารทั่วไป
เรื่อง : OD : 5 S
บทความ 

                                                                   OD : 5 S
                                                                                                   โดย    สมมาต คำวัจนัง
                องค์การมีลักษณะเปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์ มีระบบภายในหลายระบบตามภาระหน้าที่คล้ายกับ ระบบในร่างกายมนุษย์ องค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ( healthy organization ) จะสามารถดำรงอยู่ท่ามกลาง  สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น ( Mile,1973:434-441)         
                                                                                          
                การตรวจสุขภาพองค์การเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกหน่วยงานดำเนินการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือหาหนทางแก้ไข เยียวยา ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจากที่อาการหนักให้เบาลง (ปัญหาลดน้อยลง) และคาดหวังว่าปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต   บุคลากรทุกคนในองค์การถือเป็นกลไกของระบบที่จะร่วมกันขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสามารถตรวจเช็คสมรรถภาพขององค์การได้ เริ่มที่ตนเองก่อน ดูว่าได้ทำงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ ครบถ้วน สมบูรณ์ ประสบผลสำเร็จ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การหรือไม่ เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง และคิดวิธีการแก้ไขและพัฒนางานอย่างไรให้มีคุณภาพ
                  การพัฒนาองค์การ ( OD : Organization Development ) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงองค์การให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักการในการพัฒนาเช่นเดียวกับการพัฒนาอื่น ๆ
                  ๑.   หลักประสิทธิภาพ( efficiency ) คือการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งประสิทธิภาพสามารถวัดได้จากขั้นตอนในการทำงาน เวลา ค่าใช้จ่ายและพฤติกรรมการทำงาน
                  ๒.  หลักประสิทธิผล ( effectiveness ) คือผลงานที่ทำสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ซึ่งผลงานดังกล่าวอาจเป็นผลผลิต ( Out put )หรือ ผลลัพธ์ (Outcome )อย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจเป็นทั้งสองอย่างรวมกันซึ่งเรียกว่าผลสัมฤทธิ์  ( achievement ) ก็ได้
                  ๓.   หลักประหยัด (economy) คือผลประโยชน์ที่องค์การได้รับต้องคุ้มค่า ซึ่งวัดได้จากการลงทุนหรือปริมาณของทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลประโยชน์ที่ได้รับ เช่นใช้ทรัพยากรบุคคล เวลางบประมาณและวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ลดลงแต่ผลประโยชน์ที่ได้รับยังคงเท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
                  ๔.   หลักพัฒนา ( development ) องค์การจะต้องสร้างขีดความสามารถหรือศักยภาพในการปรับตัวไปสู่สภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยใช้กระบวนการผลิตที่ทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องHoyandMiskel,2008;297-301 ; สมศักดิ์ คงเที่ยง2549;32-34; สุเมธ เดียวอิศเรศ2527;166)    
                   ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ นอกจากเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ยังเป็นวันเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองค์การ สำหรับหน่วยงานการศึกษาของ สพฐ. ที่ทำไปแล้ว คือการแบ่งแยกบริหารการศึกษา เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งการเกษียณอายุราชการตามปกติและก่อนกำหนดอาจส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนงาน เปลี่ยนตำแหน่งในบางแห่งให้เหมาะสม สอดคล้อง เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
                    นอกจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว ประการสำคัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้องเตรียมองค์การให้พร้อมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งสพฐ.ได้ยึดเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๔   เพื่อขับเคลื่อนงานให้ บรรลุเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ จุดเน้น โดยได้รับงบประมาณภาพรวม ๒๔๕,๗๔๘ บาท แบ่งเป็นงบประมาณที่ สพฐ.ดำเนินการประมาณ ๓๐ % งบประมาณดำเนินการสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ๗๐ %  ในส่วนนี้ เป็นงบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน และงบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์/ จุดเน้น ( งบแลกเป้า) ที่เขตพื้นที่การศึกษาต้องเสนอโครงการ  ( 210.246.188.61/ewtadmin/ewt/demo_0850/ewt_news.phpอ่านเพิ่มเติม ) 
 
                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา( สพป.สค.) ได้จัดกิจกรรม อบรม พัฒนาบุคลากรทุกคน ( ๒๙ ก.ย.- ๑๐ ต.ค.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การดูแล รักษาสุขภาพ ร่างกาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในปี งบประมาณ ๒๕๕๔ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย ซึ่งในแต่ละเรื่องจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติงาน เช่น การดูแลสุขภาพ องค์กรไร้พุง โดยวิทยากรจาก รพ.กระทุ่มแบน กฏหมายใกล้ตัว กฎหมาย ระเบียบ ในการปฏิบัติราชการ โดย นายบุญคุ้มพงศ์ จิตนิธิสกุล นิติกร สพฐ.    ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจบริการโดย นายดิลก พัฒน์วิชัยโชติ อดีตรอง เลขา กปช. การประชาสัมพันธ์งาน และองค์กร โดย นายสังคม จันทร์วิเศษ
                   โดยเฉพาะในพิธีเปิดการอบรม นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สค. ได้บรรยายพิเศษการพัฒนาองค์กรโดยวิเคราะห์ ให้ข้อมูลผลการทำงานที่ผ่านมาในภาพรวมของทุกกลุ่มงานในสำนักงาน ( ...แลหลัง เหลียวหน้า...) ซึ่งมีทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง ทั้งด้านคุณภาพการศึกษา การให้บริการและงานด้านอื่น ๆ ที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน พัฒนาสำนักงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยได้กำหนดแนวทางให้แต่ละกลุ่มงานได้ร่วมกันพัฒนาตามกรอบนโยบายของ สพฐ.  เริ่มจากวิเคราะห์บริบทภายในกลุ่มของตนเอง ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ ยุทธศาสตร์ มีแผนงาน โครงการรองรับ มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จากนั้นนำมา วิเคราะห์ สังเคราะห์หลอมรวมเป็นแผนยุทธศาสตร์ของ สพป.สค.
                    สำหรับผู้เขียนได้รับมอบหมายให้พูดเรื่อง กิจกรรม ๕ ส ภายในสำนักงานซึ่งเป็นเรื่องที่บุคลากรในสำนักงานส่วนใหญ่อาจมีความรู้พื้นฐานดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะ ๓ ส แรก ( คงยังไม่ล้าสมัย )  แต่การนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ให้เกิดความยั่งยืน ครบทั้ง ๕ส ยัง เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนา สร้างร่วมมือกันต่อไป เพื่อให้กิจกรรม ๕ส เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ ผู้เขียนได้สรุปสาระความรู้ ทำเป็นPowerpoint นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน( คลิก)
                    สพป.สค.ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ พัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่มงาน และร่วมกันพัฒนาสำนักงานซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญ  เชื่อว่า ความรู้ นโยบาย ทิศทางการปฏิบัติงานทั้งระดับ สพฐ.และสำนักงานเขต ตลอดจนกิจกรรม ต่าง ๆที่ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ จะเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้ทุกคนได้วางแผนการทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  บุคลากรมีจิตสาธารณะในการทำงาน ผู้รับบริการพึงพอใจ
                                  .............................................................
          
 


ผู้เขียน : นายสมมาต คำวัจนัง
หน่วยงาน : กลุ่มอำนวยการ สพป.สมุทรสาคร
จันทร์ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 1775
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.


บริหารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      OD : 5 S 4 / ต.ค. / 2553
      สื่อสารเพื่อพัฒนางาน 10 / ก.ย. / 2553
      ๑๘๓ เขตประถม ๔๒ เขตมัธยม เพื่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28 / ส.ค. / 2553
      ปัญหาการแต่งตั้งกรรมการ 16 / ส.ค. / 2553
      เขตพื้นที่ประถม-มัยมศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพ 29 / ก.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com