[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


บริหารทั่วไป
เรื่อง : ๑๘๓ เขตประถม ๔๒ เขตมัธยม เพื่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน            

๑๘๓ เขตประถม  ๔๒  เขตมัธยม 

           เพื่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน            

                                                                                                              โดย  สมมาต  คำวัจนัง

 

                     ตามที่ได้มีการแก้ไขกฎหมายการศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยออกเป็นกฎหมาย ระดับพระราชบัญญัติเพิ่มเติมจำนวนสามฉบับ คือ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ( ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ( ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๕๓   

                     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการ ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ พระราชบัญญัติ กำหนดไว้  เช่น   การกำหนดจำนวนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา   การกำหนดที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา  รวมทั้งการกำหนดจำนวนบุคลากรและ การออกทำคำสั่งให้ ไปปฏิบัติหน้าที่  การกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนราชการที่ตั้งใหม่หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงตามระเบียบงานสารบรรณเพื่อให้การประสานงานหน่วยงานมีประสิทธิภาพ   ประเด็นดังกล่าวบางเรื่อง ผู้เขียนได้วิเคราะห์ว่าเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยได้นำเสนอไว้ ที่ เว็บไซต์ KM ของ สพท.สมุทรสาคร  หัวข้อ เขตพื้นที่ประถม มัธยม มุ่งคุณภาพการศึกษา  เมื่อวันที่  ๒๙ ก.ค. ๕๓  สนใจอ่านเพิ่มเติมได้

                      ขณะนี้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม พร้อมในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนสองฉบับ   เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และเรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๓  

                     ประกาศทั้งสองฉบับถือได้ว่า เป็นกฎหมาย ระดับรองที่ออกมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  บอกให้รู้ว่าเขตอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาของแต่ละเขต อยู่ท้องที่อำเภอใด จังหวัดใดจะมีโรงเรียนใดอยู่ในเขตพื้นที่บ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งอยู่ที่ไหนเพื่อจะได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงาน อำนวยการ  ประสานงาน  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพ   มีประเด็น ข้อสังเกต ควรได้ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึง เจตนารมณ์  ถ้อยคำ วิธีดำเนินการของกฎหมายการศึกษา ได้อย่างถูกต้อง มองอย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยง กับระเบียบ  กฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

                     ในประกาศ เรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มี ๑๘๓ เขต   สาระสำคัญ ประเด็นที่ ๑  ได้กำหนดให้ อ.กุดบาก  เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒ ไปอยู่ ในเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑  และให้ อ.เจริญศิลป์  เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓  ไปอยู่ในเขตพื้นที่สกลนคร เขต      ประเด็นที่ ๒  มีการยุบรวม เขตพื้นที่การศึกษา กทม . และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กทม. ทั้ง ๓ เขต เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากทม. เพียงแห่งเดียว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งอยู่ที่เขตราชเทวี    ประเด็นที่ ๓   ให้เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ตามประกาศเดิมจำนวน ๑๘๒  เขต(ยกเว้น สพท.กทม. ทั้ง ๓ เขต ซึ่งยุบรวมเป็น เขตประถมศึกษาเขตเดียว )  เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มิได้อยู่ในการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยท้องที่อำเภอ และสถานที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตยังเหมือนเดิม ส่วน ตามประกาศ ข้อ    สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใดที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใดตามประกาศนี้ให้อยู่ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานั้น ( คลิกอ่าน)

                    สำหรับ ประกาศ เรื่องกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้กำหนดให้มี จำนวน ๔๒  เขต   มีจำนวนท้องที่จังหวัดในแต่ละเขต แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีมากกว่า    จังหวัด  และสถานที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต ตั้งอยู่ที่  อ. เมือง ของจังหวัดที่มีชื่ออยู่ลำดับแรกของแต่ละเขต ตามประกาศ  ยกเว้น กทม.กำหนดเป็นเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต   และ เขต ๒ ( จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ประกอบด้วย จ.เพชรบุรี   จ. ประจวบคีรีขันธ์ จ.สงคราม และ จ.สมุทรสาคร  สำนักงานเขต ตั้งอยู่ ที่  อ.เมืองเพชรบุรี ) ( คลิกอ่าน)

                   ในขณะเดียวกัน สพฐ.ได้แจ้งให้ทุกเขตสำรวจโรงเรียนที่สอนช่วงชั้น ๑- ๓ ( ร.ร.ขยายโอกาส ) ที่แสดงความประสงค์ไปอยู่ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อพิจารณาข้อมูล ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยภาพรวมทั่วประเทศโรงเรียนขยายโอกาสส่วนใหญ่แสดงความประสงค์อยู่เขตพื้นที่ประถมศึกษา( สพท.สมุทรสาครอยู่ครบ ๑๐๐ % ) ได้มีการแก้ไขประกาศกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขส่วนราชการ  มีการชะลอการสรรหากรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะการออกคำสั่งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้งที่เดิมและที่ใหม่ ( กทม.)  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งมีทั้งตำแหน่ง ผอ.สพท.  รอง ผอ.สพท.  ศึกษานิเทศก์  บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา  ๓๘ ค (๒)  ลูกจ้างและพนักงานราชการ เรื่องนี้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้งสามเขต ได้รับผลกระทบมากที่สุด เพราะมีการยุบเขตพื้นที่ เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานเขต  บางคนอาจต้องมีการปรับเปลี่ยน ตำแหน่ง  หน้าที่การงาน เรียนรู้งานใหม่เพื่อทำงานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  สำหรับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษาและเครือข่ายนิเทศจะเป็นกลุ่มผู้บุกเบิก ต้องเดินหน้า บริหาร พัฒนาเขตอย่างเต็มตัวให้มีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป  ผู้เขียนได้แนบไฟล์คำสั่งทั้งหมดไว้แล้ว ( คลิกอ่าน ๑(คลิกอ่าน ๒)

                      ต่อจากนี้ไปการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องดำเนินการในเชิงรุก โดยเฉพาะ ประชาชน ผู้ปกครองหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเขตพื้นที่การศึกษา ในประเด็นสำคัญ ๆ  เช่น แยกการบริหารจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษากับโรงเรียนประถมศึกษา  เหตุผลการแยกเพื่อความคล่องตัวและต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ พัฒนาคุณภาพของเด็ก  การติดต่อประสานงานจะมีประสิทธิภาพควรรู้ว่าเป็นเรื่องการศึกษาระดับใด  สำนักงานอยู่ที่ไหน การพูดหรือเขียนชื่อสำนักงานและตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาของสำนักงานต้องถูกต้องทั้งชื่อเต็ม ชื่อย่อ  (  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร: สพป.สค. /  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร : ผอ.สพป.สค. (  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ :  สพม.๑๐ / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ : ผอ.สพม. ๑๐ )   เรื่องเหล่านี้ควรต้องประชาสัมพันธ์ ให้เข้าใจถูกต้อง ตรงกัน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานทางการศึกษา ต้องช่วยกันทั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ไม่แยกประถม มัธยม

.....................................................

 ผู้เขียน : นายสมมาต คำวัจนัง
หน่วยงาน : กลุ่มอำนวยการ สพป.สมุทรสาคร
เสาร์ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 5386
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 15 ครั้ง.


บริหารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      OD : 5 S 4 / ต.ค. / 2553
      สื่อสารเพื่อพัฒนางาน 10 / ก.ย. / 2553
      ๑๘๓ เขตประถม ๔๒ เขตมัธยม เพื่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28 / ส.ค. / 2553
      ปัญหาการแต่งตั้งกรรมการ 16 / ส.ค. / 2553
      เขตพื้นที่ประถม-มัยมศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพ 29 / ก.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com