[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
เรื่อง : มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
สรุปย่อสาระสำคัญ 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
มาตรฐานที่ 1     ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียนเหมาะสมและใช้เป็นเครื่องชี้นำการดำเนินงาน
   ของโรงเรียนได้  (มี 3 ตัวบ่งชี้ )
 

ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์/ผลการประเมิน
1.1 ปรัชญาของโรงเรียนมีสาระ
      สำคัญที่สอดคล้องกับปรัชญา
      การจัดการศึกษาของชาติสนอง
      ความต้องการของสังคมและ
      มุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ดีให้
      เกิดแก่ผู้เรียน
1. มีปรัชญาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน
ปรับปรุง    *
2. มีข้อ 1. และสาระสำคัญสอดคล้องกับปรัชญาการจัด
    การศึกษาของชาติและสนองความต้องการของสังคม
 
พอใช้        *
3. มีข้อ 2. และมีสาระสำคัญมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่
    ถูกต้องแก่ผู้เรียน
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีการเผยแพร่ให้บุคลากรในโรงเรียนและ
    สารธารณชนรับรู้
 
ดีมาก        *
1.2 เป้าหมายของโรงเรียนมุ่งเน้น
      ผลที่แท้จริงที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
      อย่างรอบด้าน รวมทั้งเน้น  
      ประสิทธิภาพของการจัด
      การศึกษา                    
 
1. มีการกำหนดเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน
ปรับปรุง    *
2. มีข้อ 1. และบุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย
    ของโรงเรียน
 
พอใช้        *
3. มีข้อ 2. และสาระสำคัญของเป้าหมายมุ่งเน้นผลที่เกิด
    กับผู้เรียนและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีการวางแผนดำเนินการที่สอดคล้องกับ
    เป้าหมายของโรงเรียน
 
ดีมาก        *
1.3 บุคลากรในโรงเรียนเข้าใจ
      ปรัชญาและเป้าหมายของ
      โรงเรียนตรงกันและใช้เป็น
      แนวในการดำเนินงาน
1. บุคลากรบางคนรับรู้ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน
ปรับปรุง    *
2. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนรับรู้ปรัชญาและเป้าหมาย
    ของโรงเรียน                        
 
พอใช้        *
3. มีข้อ 2. และบุคลากรในโรงเรียนอธิบายปรัชญาและ
    เป้าหมายของโรงเรียนได้ตรงกัน
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และบุคลากรยึดปรัชญาและเป้าหมายของ
    โรงเรียนเป็นแนวทางในการทำงาน
 
ดีมาก        *

 
 
 
มาตรฐานที่ 2     หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม/ท้องถิ่นและ
   ผู้เรียน  (มี 2 ตัวบ่งชี้ )
 

ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์/ผลการประเมิน
2.1 มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของ
      หลักสูตรให้ทันต่อวิทยาการ/
      เทคโนโลยี และสอดคล้องกับ
      ความต้องการของสังคม/
      ท้องถิ่น และผู้เรียน        
1. ไม่มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียน
ปรับปรุง    *
2. มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียน
พอใช้        *
3. มีข้อ 2. และนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงเนื้อหา
    สาระของหลักสูตร
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และเนื้อหาหลักสูตรทันต่อวิทยาการ/เทคโนโลยี
    และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม/ท้องถิ่นและ
    ผู้เรียน
 
 
ดีมาก        *
2.2 มีกิจกรรมส่งเสริมด้าน
      คุณธรรม จริยธรรม และ  
      คุณลักษณะที่พึงประสงค์สอด
      คล้องกับจุดประสงค์ของ
      หลักสูตร                      
 
1. ไม่มีกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
     จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
 
ปรับปรุง    *
2. มีกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมหรือ
    จริยธรรม หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 
พอใช้        *
3. มีกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
    และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทุกเรื่อง     
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
    หลักสูตร            
 
ดีมาก        *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 3     การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  (มี 3 ตัวบ่งชี้ )
 

ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์/ผลการประเมิน
3.1 มีการวางแผนการเรียนรู้
      สอดคล้องกับหลักสูตร  
     
1. ไม่มีการจัดทำแผนการเรียนรู้   
ปรับปรุง   *
2. มีการจัดทำแผนการเรียนรู้บางเนื้อหาวิชา
พอใช้        *
3. มีการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาตาม
    ที่หลักสูตรกำหนด
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และแผนการเรียนรู้ระบุถึงกิจกรรม สื่อ อุปกรณ์
    การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับหลักสูตร
 
ดีมาก        *
3.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้
      เป็นไปตามแผนการเรียนรู้  
     
 
1. ไม่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ไม่
    สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้
 
ปรับปรุง    *
2. มีการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน
พอใช้        *
3. มีข้อ 2. และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพผู้เรียน   
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
    เป็นสำคัญ         
 
ดีมาก        *
3.3 มีการใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้
      เหมาะสมกับเนื้อหาและเพียง
      พอกับผู้เรียน
1. ไม่ใช้หรือใช้สื่อแต่ไม่เพียงพอกับผู้เรียน             
ปรับปรุง    *
2. มีการใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้เพียงพอกับผู้เรียน
    แต่ไม่เหมาะสม                       
 
พอใช้        *
3. มีการใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม
    กับเนื้อหา                   
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีการติดตามและประเมินผลการใช้สื่อ
    อุปกรณ์การเรียนรู้                 
 
ดีมาก        *

 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 4    กระบวนการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนตรงตามสภาพจริง   (มี 2 ตัวบ่งชี้ )
 

ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์/ผลการประเมิน
4.1 การวัดผลและประเมินผล
      ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
      และต่อเนื่อง
1. การวัดผลและประเมินผลไม่หลากหลายและไม่เป็น
    ระบบ
 
ปรับปรุง    *
2. มีเครื่องมือและวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลาก
    หลายเหมาะสมกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
 
พอใช้        *
3. มีข้อ 2 และให้ความรู้/ข้อกำหนดเกี่ยวกับการวัดผล
    และประเมินผลระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการวัดผลและ
    ประเมินผลที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง                   
 
ดีมาก        *
4.2 มีการนำผลการประเมินไปใช้
      ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียน
      การสอนอย่างต่อเนื่อง
 
1. ไม่ได้นำผลการวัดผลและประเมินผลไปใช้พัฒนา
    ผู้เรียน                
 
ปรับปรุง    *
2. มีการวิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียนและแจ้งผล
    การเรียนให้ผู้เรียนรับทราบ
 
พอใช้        *
3. มีข้อ 2. และมีการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนา
    ผู้เรียน                 
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีการปรับปรุงการสอนของครู/ผู้สอน  
ดีมาก        *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 5     ครู/ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอนและประพฤติตนเหมาะสมกับ
 วิชาชีพครู (มี 3 ตัวบ่งชี้)
 

ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์/ผลการประเมิน
5.1 ครู/ผู้สอนมีความรู้ความ
      สามารถสอดคล้องกับวิชาที่
      สอนและมีจำนวนเพียงพอ
1. ครู/ผู้สอนต่ำกว่าร้อยละ 60 มีคุณวุฒิ/ประสบการณ์
    สอดคล้องกับวิชาที่สอน
 
ปรับปรุง    *
2. ครู/ผู้สอนร้อยละ 60-80 มีคุณวุฒิ/ประสบการณ์
    สอดคล้องกับวิชาที่สอน
 
พอใช้        *
3. ครู/ผู้สอนมากกว่าร้อยละ 80 มีคุณวุฒิ/ประสบการณ์
    สอดคล้องกับวิชาที่สอน
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และครู/ผู้สอนมีจำนวนครบถ้วนตามระเบียบ
    กระทรวงศึกษาธิการกำหนด              
 
ดีมาก        *
5.2 ครู/ผู้สอนปฏิบัติสอดคล้องกับ
      จรรยาบรรณวิชาชีพครู
     
 
1. ครู/ผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ทราบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ปรับปรุง    *
2. ครู/ผู้สอนเข้าใจจรรยาบรรณวิชาชีพครู
พอใช้        *
3. ครู/ผู้สอนมีพฤติกรรมสอดคล้องกับจรรยาบรรณ 
    วิชาชีพครู                       
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีการประเมินพฤติกรรมครู/ผู้สอนและนำ
    ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
 
ดีมาก        *
5.3 ครู/ผู้สอนมีความมุ่งมั่นต่อการ
      พัฒนาตนเองและพัฒนาการทำ
      งานอย่างต่อเนื่อง
1. ครู/ผู้สอนไม่มีการพัฒนาตนเองหรือพัฒนาแต่ไม่
    ต่อเนื่อง
 
ปรับปรุง    *
2. ครู/ผู้สอนส่วนใหญ่(ร้อยละ 70 ขึ้นไป) มีการพัฒนา
    ตนเองอย่างต่อเนื่อง                
 
พอใช้        *
3. มีข้อ 2 และมีการนำความรู้ไปพัฒนาการทำงานอย่าง
    ต่อเนื่อง                     
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน เพื่อนร่วม
    งานและผู้บริหารโรงเรียน                   
 
ดีมาก        *

 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 6     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับสูง (มี 1 ตัวบ่งชี้)
 

ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์/ผลการประเมิน
6.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษามีความรู้
      ความสามารถ และทักษะตาม
      เกณฑ์ประเมินผลการเรียนตาม
     ที่หลักสูตรกำหนด
1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าร้อยละ 60 มีความรู้ ความ
    สามารถและทักษะตามเกณฑ์ประเมินผลการเรียนตาม
    ที่หลักสูตรกำหนด
 
ปรับปรุง    *
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาร้อยละ 60-79 มีความรู้ ความ
    สามารถและทักษะตามเกณฑ์ประเมินผลการเรียนตาม
    ที่หลักสูตรกำหนด
 
พอใช้        *
3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาร้อยละ 80-89 มีความรู้ ความ
    สามารถและทักษะตามเกณฑ์ประเมินผลการเรียนตาม
    ที่หลักสูตรกำหนด
 
ดี              *
4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรู้ ความ
    สามารถและทักษะตามเกณฑ์ประเมินผลการเรียนตาม
    ที่หลักสูตรกำหนด
 
ดีมาก        *

 
มาตรฐานที่ 7     ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (มี 3 ตัวบ่งชี้)
 

ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์/ผลการประเมิน
7.1 ผู้เรียนมีความสนใจมุ่งมั่นและ
      กระตือรือร้นต่อการเรียน
      
1. ผู้เรียนมาเรียนสม่ำเสมอ
ปรับปรุง    *
2. มีข้อ 1 และผู้เรียนเข้าเรียนตรงตามเวลา
พอใช้        *
3. มีข้อ 2 และผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียน
ดี              *
4. มีข้อ 3 และผู้เรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ        
ดีมาก        *
7.2 ผู้เรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อ
      เพื่อน ครู/ผู้สอน และบุคลากร
      อื่นในโรงเรียน
 
1. ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน              
ปรับปรุง    *
2. มีข้อ 1 และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อครู/ผู้สอนและ
    บุคลากรอื่น
 
พอใช้        *
3. มีข้อ 2 และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมด้วย
    ความเต็มใจ                    
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
ดีมาก        *
7.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
      ประสงค์ในด้านจริยธรรม 
      ซื่อสัตย์ ประหยัด และมี
      ระเบียบ
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านใดด้านหนึ่ง
ปรับปรุง    *
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างน้อย 2 ด้าน
พอใช้        *
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างน้อย 3 ด้าน
ดี              *
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทุกด้าน
ดีมาก        *

มาตรฐานที่ 8     ผู้บริหารเป็นผู้นำระดับมืออาชีพ (มี 2 ตัวบ่งชี้)
 

ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์/ผลการประเมิน
8.1 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ
      ในงานวิชาการ วิชาชีพ และ
      การบริหารจัดการโรงเรียน
       
1. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถบริหารจัดการโรงเรียน
    ได้
 
ปรับปรุง    *
2. มีข้อ 1 และมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการ/
    วิชาชีพ
 
พอใช้        *
3. มีข้อ 2 และมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ
    และวิชาชีพ
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ                    
ดีมาก        *
8.2 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม
      และเป็นแบบอย่างที่ดี
 
1. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มตามศักยภาพ        
ปรับปรุง    *
2. ผู้บริหารประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม ปฏิบัติตน
    ตามหลักธรรมทางศาสนาที่นับถือ
 
พอใช้        *
3. มีข้อ 2 และทำงานเต็มศักยภาพด้วยความเอาใจใส่และ
    อุทิศตน                        
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีความยุติธรรมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
ดีมาก        *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 9     ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ (มี 5 ตัวบ่งชี้)
 

ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์/ผลการประเมิน
9.1 โครงสร้างการบริหารงานของ
      โรงเรียนชัดเจน เหมาะสมกับ
      ขนาดและหรือหลักสูตรของ
      โรงเรียน
      
1. ไม่มีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ปรับปรุง    *
2. มีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนชัดเจน
    เหมาะสมกับขนาดและหรือหลักสูตรของโรงเรียน
 
พอใช้        *
3. มีข้อ 2 และมีบุคลากรครบตามโครงสร้างฯ
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีคู่มือปฏิบัติงานชัดเจนครบตามโครงสร้าง
ดีมาก        *
9.2 คุณภาพของการบริหารจัดการ
 
1. มีกฎ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติสำหรับผู้เรียน ครู/ผู้สอน และ
    บุคลากรสนับสนุนอย่างชัดเจน
 
ปรับปรุง    *
2. มีข้อ 1 และมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและ
    ดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ
 
พอใช้        *
3. มีข้อ 2 และมีการจัดทำงบรายรับ-รายจ่ายอย่างเป็นระบบ
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีการติดตามและประเมินผล และนำผล
    การประเมินมาใช้เพื่อพัฒนา
 
ดีมาก        *
9.3 มีนวัตกรรม/เทคโนโลยีและ
      ระบบข้อมูล/สารสนเทศ เพื่อ
      การบริหารจัดการเหมาะสม
      กับการใช้งาน
      
1. มีข้อมูลแต่ไม่มีการจัดทำฐานข้อมูล/สารสนเทศ
ปรับปรุง    *
2. มีการจัดทำฐานข้อมูล/สารสนเทศ
พอใช้        *
3. มีข้อ 2 และมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ   
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
    การใช้งาน
 
ดีมาก        *
9.4 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง
      และต่อเนื่อง       
 
1. ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากร                    
ปรับปรุง    *
2. มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง                                            
พอใช้        *
3. มีข้อ 2 และมีการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลาก                      
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีการติดตามประเมินผลบุคลากรที่ได้รับ
    การพัฒนา
 
ดีมาก        *
9.5 มีการนิเทศ กำกับ และประเมิน
      ผลการบริหารจัดการอย่างเป็น
      ระบบ                   
      
1. มีการนิเทศ/กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่
    ไม่เป็นระบบ
 
ปรับปรุง    *
2. มีการนิเทศ/กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
    อย่างเป็นระบบ
 
พอใช้        *
3. มีข้อ 2 และมีการประเมินแผนปฏิบัติงานประจำปีและ
    นำผลการประเมินมาใช้ ปรับปรุง/พัฒนา
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีการจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา
    ประจำปีเพื่อเผยแพร่
ดีมาก        *

มาตรฐานที่ 10     อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบ/สถานที่ฝึกปฏิบัติ และสภาพแวดล้อมเหมาะสม
                             กับหลักสูตรและเพียงพอต่อการใช้งาน (มี 2 ตัวบ่งชี้)
 

ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์/ผลการประเมิน
10.1 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้อง
        ประกอบ/สถานที่ฝึกปฏิบัติ
        เพียงพอกับการใช้งานและ
        เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิด
        สอน      
1. มีอาคารเรียนและห้องเรียนเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน
ปรับปรุง    *
2. มีข้อ 1 และมีห้องประกอบ/สถานที่ฝึกปฏิบัติตามสาขา
    วิชาที่เปิดสอน                            
 
พอใช้        *
3. มีข้อ 2 และมีระบบการดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
    เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน
 
ดีมาก        *
10.2 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
        ในโรงเรียนเหมาะสมเอื้อต่อ
        การเรียนรู้
 
1. มีการจัดสภาพแวดล้อม สะอาด เรียบร้อยเป็นระเบียบ
ปรับปรุง    *
2. มีข้อ 1 และมีมุมพักผ่อนสำหรับผู้เรียนอย่างเหมาะสม
พอใช้        *
3. มีข้อ 2 และมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
ดี              *
4. มีข้อ 3 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศและ
    และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
 
ดีมาก        *

 
มาตรฐานที่ 11     บริการและสวัสดิการที่จัดให้แก่ผู้เรียนทั่วถึงและเพียงพอ (มี 2 ตัวบ่งชี้)
 

ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์/ผลการประเมิน
11.1 การจัด/บริการสุขาภิบาลถูก
        สุขลักษณะและอนามัย
1. มีน้ำดื่มและน้ำใช้ที่สะอาดถูกหลักอนามัยแต่ไม่เพียงพอ
ปรับปรุง    *
2. มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดถูกหลักอนามัยและเพียงพอ                    
พอใช้        *
3. มีข้อ 2 และมีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลและ
    เพียงพอ
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีอื่น ๆ อีก 1 ข้อ เช่น ห้องสันทนาการ
    มุมหนังสือ มุมพักผ่อน ฯลฯ
 
ดีมาก        *
11.2 มีการจัดระบบรักษาความ
        ปลอดภัยให้เหมาะสม
1. มีสัญญาณเตือนภัยและไฟสำรอง              
ปรับปรุง    *
2. มีข้อ 1 และมีทางหนีไฟหากเกิดอุบัติภัย          
พอใช้        *
3. มีข้อ 2 และมีวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการ
    รักษาความปลอดภัย
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และมีแนวปฏิบัติ และมีผู้รับผิดชอบดูแล
    ความปลอดภัยของโรงเรียน
 
ดีมาก        *

มาตรฐานที่ 12     มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (มี 1 ตัวบ่งชี้)
 

ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์/ผลการประเมิน
12.1 มีการสร้างความสัมพันธ์และ
        ความร่วมมือกับชุมชนหรือ
        องค์กรภายนอก
1. ไม่มีกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรภาย
    นอก
ปรับปรุง    *
2. ให้ความร่วมมือ/ช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนหรือองค์กร
    ภายนอก 
พอใช้        *
3. มีข้อ 2 และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือมีการสร้างความ
    ร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรภายนอกในการพัฒนา
    การศึกษาของโรงเรียน
 
 
ดี              *
4. มีข้อ 3 และให้บริการโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
ดีมาก        *

 
 
 


ผู้เขียน : ณัฐธิดา โพธิ์วัฒนา
หน่วยงาน : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 1278
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.


ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 5 อันดับล่าสุด

      องค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนสถานศึกษาเอกชน(ตอนที่1) 23 / ก.ค. / 2553
      มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 8 / ก.ค. / 2553
      การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 11 / มิ.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com