[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


วิชาการ
เรื่อง : ตัวอย่างแนวการเขียนรายงานวิจัยแบบง่าย 

ตัวอย่าง แนวทางการเขียน รายงานการวิจัยในชั้นเรียนแบบง่าย 
 
 
1.      ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาการออกเสียง ร และคำควบกล้ำในวิชาภาษาไทยไม่ชัดเจน ของนักเรียนชั้น ......     โรงเรียน .......................................................โดยใช้นิทานภาพและคู่มือการฝึกออกเสียงคำที่มีเสียง ร และคำควบกล้ำ
 
2. ชื่อผู้ดำเนินการวิจัย   ครูบังอร   รักการสอน
 
3. ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
           นักเรียนจำนวน .......คน มีปัญหาการออกเสียง ร และคำควบกล้ำไม่ชัดเจน
 
4. สาเหตุของปัญหา
            นักเรียนได้รับการฝึกการออกเสียง ร และคำควบกล้ำไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตีความหมายของประโยคหรือ
ข้อความและการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
 
5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.      เพื่อให้นักเรียนจำนวน ........คน มีความสามารถในด้านการออกเสียง ร และคำควบกล้ำได้อย่างมีถูกต้อง
2.   เพื่อสร้างนิทานภาพและจัดทำคู่มือการฝึกอ่านออกเสียงคำที่มีเสียง ร และคำควบกล้ำนำไปใช้กับนักเรียนที่อ่าน
ออกเสียง ร และคำควบกล้ำ
 
6. วิธีดำเนินงาน
1.      รวบรวมรายชื่อจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ
2.      ศึกษาวิธีการสร้างนิทานภาพและคู่มือการฝึกออกเสียงคำที่มีเสียง ร และคำควบกล้ำ จากเอกสารต่าง ๆ
3.   สร้างนิทานภาพและจัดทำคู่มือการฝึกอ่านออกเสียงคำที่มีเสียง ร และคำควบกล้ำนำไปใช้กับนักเรียนที่อ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำได้ไม่เกิน 8 คำ
4.      ให้นักเรียนที่มีปัญหาอ่านทีละคนแล้วบันทึกไว้
5.   นำนิทานภาพและคู่มือการฝีกมาฝึกนักเรียน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ช่วงเลิกเรียน จำนวน 16 ครั้ง และประเมินผลการฝึกทุกครั้งโดยให้ได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคำที่กำหนดให้ทั้งหมด เมื่อผ่านเกณฑ์แล้วจึงจะสามารถฝึกในครั้งต่อไปได้
6.      เมื่อฝึกครบ 16 ครั้งแล้ว นำแบบทดสอบมาสอบนักเรียนทีละคนทั้ง 12 คนอีกครั้ง
7.      ประเมินผลรายบุคคลและภาพรวม
 
  
7. นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา
นิทานภาพและคู่มือการฝึกอ่านออกเสียงคำที่มีเสียง ร และคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้น............ โรงเรียน ..................
 
8. วิธีการวัดผลและเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
            วิธีการ  การสังเกตพฤติกรรมการอ่านออกเสียง และการทดสอบ
            เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านออกเสียง    และแบบทดสอบ
            เกณฑ์การผ่าน    นักเรียนสามารถออกเสียงคำที่มีเสียง ร และคำควบกล้ำ ผ่านเกณฑ์การฝึกในแต่ละครั้ง
 
9. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล      การบรรยายคุณภาพ และค่าร้อยละ          
 
10. ระยะเวลาดำเนินการแก้ไขเสร็จ      8 สัปดาห์
 
11. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
            จากการสังเกตพฤติกรรมและการทดสอบหลังใช้แบบฝึก ปรากฏว่า นักเรียนสามารถออกเสียงคำที่มีเสียง ร และคำควบกล้ำ ได้จำนวนคำมากกว่าก่อนการฝึกทุกคน และผลการทดสอบสุดท้ายของทุกคนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งจากการทดลองใช้นิทานภาพและคู่มือการฝึกออกเสียง ช่วยให้นักเรียนสามารถออกเสียงคำที่มีเสียง ร และคำควบกล้ำได้ถูกต้อง 
 
12. การสรุปผล และข้อเสนอแนะ
            จากการทดลองใช้นิทานภาพและคู่มือการฝึกออกเสียง ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถออกเสียงคำที่มีเสียง ร และคำควบกล้ำได้ถูกต้อง และครูลำพาได้นำไปเผยแพร่แก่ครูผู้สอนชั้น ...........และชั้นอื่น ๆ ที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ แต่จะต้องปรับเนื้อเรื่องและสร้างนิทานภาพให้เหมาะสมกับนักเรียนเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
 
 
 .................................................................
 
 
 
 
 
 

 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มนิเทศ ฯ สพท.สมุทรสาคร
พุธ ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 3398
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561 30 / ก.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (วิจัย) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทสรุปผู้บริหาร) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 19 / ธ.ค. / 2560
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 / ก.พ. / 2559


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com