[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง : การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย
บทความ 

การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
โดย...นายพงศ์เทพ   โตมาดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
 
แนวคิด                 
ภารกิจงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษา ในสังกัดพื้นที่การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการศึกษาทางเลือก ไปสู่การศึกษาตลอดชีวิต นำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ประกอบการเรียนการสอน ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ให้สมบูรณ์ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา ที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกาส พิการ และมีความสามารถพิเศษ    อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
หลักการ
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก สำหรับหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดการศึกษา   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 49 “ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ” มาตรา 80 “ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ตาม ( 1 ) ( 3 ) และ( 4 )พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  พันธะสัญญาตามที่ประเทศไทยเป็นภาคีขององค์การสหประชาชาติ คือ 1.) สัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (พ.ศ.2532)  ที่กำหนดให้รัฐภาคียอมรับสิทธิ ของเด็กที่จะได้รับการศึกษา   บนพื้นฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกัน 2.) ปฏิญญาว่าด้วยการศึกษาปวงชน “ปฏิญญาจอมเทียน” ค.ศ. 1990 (พ.ศ.2533) มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของปวงชน อย่างเสมอภาคทั่วถึงและเป็นธรรม 3.) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ   ซึ่งไทยได้ร่วมเป็นภาคี เมื่อ 28 มกราคม พ.ศ. 2546   และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 5 กรกฎาคม 2548   1.) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548    2.) การขยายโอกาส   ทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย เปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนได้ โดยไม่จำกัดระดับ ประเภท พื้นที่การศึกษา    3.) จัดสรรงบประมาณ อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่สถานศึกษา   ที่จัดการศึกษาให้แก่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย       ในอัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายรายหัวที่จัดสรรให้แก่เด็กไทย
สภาพปัญหา
                จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดี มีคนชนเผ่า คนต่างด้าวอพยพเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก จากมติคณะรัฐมนตรี ในปี 2547  ที่ให้ผู้อพยพต่างด้าว ไร้สัญชาติทั่วประเทศ
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ปรากฏว่าในจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนจำนวน 103,426 คน ส่วนที่เหลือประมาณ 100,000 คนมิได้ขอขึ้นทะเบียน โดไม่รวมถึงเด็กที่ติดตามผู้ใช้แรงงานที่มีอายุระหว่าง     1 – 15 ปี และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้อพยพเหล่านี้กระจายอาศัยอยู่ตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ที่มีสถานประกอบการขนาดเล็กที่เกี่ยวเนื่องจากการประมง (ล้ง) และการเกษตรประเภทสวนผลไม้ ไม้ตัดดอก โดย
ไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการด้านการศึกษาและสุขภาพ
ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้ารับบริการการศึกษา จำแนกชนเผ่า และต่างด้าว
 

ปีการศึกษา
ชนเผ่า (คน)
ต่างด้าว(คน)
รวม (คน)
หมายเหตุ
2547
517
-
517
 
2548
435
177
612
2549
416
287
703
2550
534
439
973
2551
589
526
1115
2552
590
1039
1629

 
การดำเนินการ
                การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 เป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ในกลุ่มเด็ก    ชนเผ่า (เด็กชายขอบ) ที่ติดตามผู้ปกครองมาใช้แรงงานในภาคการเกษตร บุคคลกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งกลุ่มนี้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสื่อสารจึงไม่มีอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนและเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปอย่างปกติ
ลักษณะที่ 2 เป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทาทะเบียนราษฎร์ในกลุ่มของ      ลูกแรงงานต่างด้าว ซึ่งกลุ่มนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและใช้ภาษาชาติพันธุ์ในการศึกษาไม่มีพื้นฐานทางภาษาไทย จึงจำเป็นต้องจัดการศึกษาในลักษณะของพหุภาษาและเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไป
                จากการให้บริการการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ในกลุ่มลักษณะที่ 2    
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดการศึกษานำร่องใน
โรงเรียนวัดศิริมงคล   ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
การจัดการเรียนการสอนพหุภาษา ให้แก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยและ ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ของโรงเรียนวัดศิริมงคล   จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดศิริมงคล ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการของประชาชน เมื่อ พ.ศ.2482 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษา ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ผู้ปกครองมีอาชีพทำสวนผลไม้และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม มีรายได้ค่อนข้างต่ำ ชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนเก่าแก่เชื้อสายมอญ                                                                                                                                  
จากปัจจัยความเจริญทางอุตสาหกรรมได้ขยายเข้ามาในเขตพื้นที่บริการโดยรอบของโรงเรียน สิ่งหนึ่งที่มีผลตามมาคือการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะแรงงานอพยพข้ามชาติทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาใช้แรงงาน ส่วนหนึ่งได้นำบุตรหลานเข้ามาด้วย และอาศัยอยู่ร่วมกับชุมชนกระจายตามพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่
                จาก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 5 กรกฎาคม 2548 ว่าด้วยการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา 2548 และโรงเรียนได้ดำเนินการรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ในปี 2549         ในระยะแรกองค์กรเอกชนได้นำนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาในด้านความพร้อม มาเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล โดยให้การสนับสนุนครูอาสาสมัครชาวพม่ามาช่วยสอนคู่ขนานในด้านภาษา ผลการจัดการศึกษาดังกล่าวทำให้ผู้ใช้แรงงานข้ามชาติเห็นถึงความจำเป็นต่อการศึกษาของบุตร    จึงได้มาสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก โดยทางโรงเรียนได้น้อมนำพระราชดำรัสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเมื่อ 18 กันยายน 2545 ณ กรุงเจนีวา ความว่า “ ข้าพเจ้าได้ยินสมเด็จพ่อและสมเด็จแม่รับสั่งว่า   การให้นั้น ต้องไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด มอบให้แก่ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา และสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ขอให้เราร่วมมือกันสร้างโลกให้ดีขึ้น
ขั้นตอนและวิธีดำเนินการของโรงเรียน                                                                     
การรับสมัคร                                                                   
1.นักเรียนที่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ รับตามปกติ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545      
2. นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ รับตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา 2548 โดยการสอบประวัตินักเรียน ตามแบบและจัดขึ้นทะเบียน
แบบ 89  ของกรมการปกครอง เพื่อการออกเลขประจำตัวสถานบุคคล เลข 13 หลัก
การคัดกรองเด็ก    คัดกรองทักษะและศักยภาพเพื่อการพัฒนาตามหลักและวิธีการของโรงเรียน     
การจัดการเรียนการสอน
                โรงเรียนจัดการเรียนการสอนดังนี้
                                1. ระดับ อนุบาลศึกษาปีที่ 1และ 2 จัดการเรียนการสอนในด้านทักษะการฟังและการพูด ภาษาไทยควบคู่กับภาษาชาติพันธุ์ เพื่อการสื่อสาร
                                2. ระดับช่วงชั้นที่ 1 ( ป.1 – ป.3 ) จัดการเรียนการสอนในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาไทยคู่กับภาษาชาติพันธุ์ ในสัดส่วน ภาษาไทย : ภาษาชาติพันธุ์ 50 : 50 ทุกกลุ่มสาระ และเสริมภาษาอังกฤษ
                                3. ระดับช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4 - ป.6 ) จัดการเรียนการสอนในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาไทยคู่กับภาษาชาติพันธุ์ ในสัดส่วน ภาษาไทย : ภาษาชาติพันธุ์ 80 : 20 และภาษาอังกฤษ หรือ นักเรียนมีความพร้อมสูงและมีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้ดี จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยทุกกลุ่มสาระ เว้นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
                                การบูรณาการการเรียนการสอนโดยการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมชาติพันธุ์ และบูรณาการวัฒนธรรมไทย ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ให้รักแผ่นดินที่อยู่อาศัย มีความจงรักภักดี เทิดทูนในองค์พระประมุขและราชวงศ์ของประเทศที่อยู่อาศัย รักชุมชน รักโรงเรียน    รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งที่อยู่อาศัยและชุมชน เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศกติกาของสังคม และเสริมสร้างทักษะชีวิตในการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
ข้อมูลนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ โรงเรียนวัดศิริมงคล
ปีการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
2549
57
41
98
2550
202
165
367
2551
270
181
451
2552
432
325
757
การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ของโรงเรียนวัดศิริมงคล ปีการศึกษา 2552
                การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกของโรงเรียนวัดศิริมงคล ในปีการศึกษา 2552
1. ผู้เรียนลงทะเบียนเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียน
2. โรงเรียนพิจารณาเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน / ผลการเรียนรู้
3. โรงเรียนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ของผู้เรียน
4. จัดเทียบโอนผลการประเมินของผู้เรียน เพื่อจัดระดับความรู้ / ช่วงชั้น
5. จัดกระบวนการเรียนการสอน การให้ความรู้ และทักษะชีวิต
6. ประเมินผล / เทียบโอนความรู้
 แนวทางการประเมินผล / เทียบโอนผลการเรียน
1. โรงเรียนจัดทำระเบียบ / แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน (พิจารณาเทียบโอน ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์)
3. นำผลการประเมิน เทียบโอนผลการเรียน เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
4. จัดทำเอกสาร หลักฐาน
5. รายงานผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  


ผู้เขียน : นายพงศ์เทพ โตมาดี
หน่วยงาน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พุธ ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 8699
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.


ส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ด้วยวิธีการทำค่านิยมให้กระจ่าง โดยใช้ชุดพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน 27 / พ.ค. / 2554
      เผยแพร่ผลงานวิจัย รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย โดยใช้คู่มือพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 16 / มี.ค. / 2554
      จิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ 13 / ก.ย. / 2553
      วิธีการสร้างเยาวชนให้เกิดจิตสาธารณะ 16 / ก.ค. / 2553
      จิตสาธารณะเพื่อสร้างสรรค์สังคม 8 / ก.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com