[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เรื่อง : การดำเนินงานประกันคุณภาพ 

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

การวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน

ในขั้นตอน การประเมินเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ (การประเมินตนเองของสถานศึกษา)   เนื่องด้วยกฎกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ และให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนดังนี้
            1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
            2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
            3. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
            4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
            5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
            6. การประเมินคุณภาพการศึกษา
            7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
            8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
โรงเรียนดำเนินงานดังต่อไปนี้
            1) จัดโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนจะต้องมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4  งาน ( งานงบประมาณ  งานวิชาการ  งานบุคลากร  และงานบริหารทั่วไป)
            2) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
            3) จัดระบบสารสนเทศ ที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงาน ข้อมูลต่าง ๆ จะได้จากการปฏิบัติงานตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบและทวนคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีในปีการศึกษาที่ผ่าน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
               โรงเรียนควรกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาในหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
              จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงหลักและครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
              1) เป็นแผนที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความจำเป็นอย่างเป็นระบบ
และมีแผนปฏิบัติการประจำปีรองรับ
               2) กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และสภาพความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่องชัดเจน
และเป็นรูปธรรม
              3) กำหนดวิธีดำเนินงานที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์   การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ   เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
             4) กำหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
             5) กำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้เรียนรับผิดชอบและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
             6) กำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางให้บิดามารดา ผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงาน
             7) กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
              โรงเรียนสำรวจโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี กิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติแต่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และกิจกรรมที่ครูในโรงเรียนได้ปฏิบัติเพื่อพัฒนา คุณภาพนักเรียนที่รับผิดชอบ และตรวจสอบว่าโครงการ กิจกรรมที่ปฏิบัติในปีการศึกษาที่ผ่านมา ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ ผู้บริหารโรงเรียนติดตามการดำเนินงานทุกระยะ และพิจารณาว่าสอดคล้องกับมาตรฐานใดและตัวบ่งชี้อะไรบ้าง ( โครงการ หรือกิจกรรม 1 เรื่อง อาจสอดคล้องได้หลายมาตรฐานและหลายตัวบ่งชี้ )
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
                ในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ใช้วิธีการอย่างหลากหลายและเหมาะสม โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษา
               โรงเรียนกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่สำคัญในระดับที่โรงเรียนพอใจไว้ เพื่อสะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถึงเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้หรือไม่โรงเรียนจัดทำคู่มือและปฏิทินการวัดผลของโรงเรียนให้เป็นระบบ
ขั้นตอนที่ 7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
                จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี โดยระบุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมหลักฐานข้อมูลและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ขั้นตอนที่ 8 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
             นำข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ 7 และข้อมูลอื่น ๆ ของ โรงเรียนไปเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในรอบปีการศึกษาต่อไปดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : ปราณี สิทธิขจร
หน่วยงาน : สพท.สมุทรสาคร
จันทร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 16473
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 8 ครั้ง.


การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      บทคัดย่อ 17 / เม.ย. / 2555
      วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) 2 / ต.ค. / 2554
      การดำเนินงานประกันคุณภาพ 5 / ก.ค. / 2553
      การประกันคุณภาพ 5 / ก.ค. / 2553
      มาตรฐาน 3 / ก.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com