[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


พัฒนาการสอนภาษาไทย
เรื่อง : การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน วิชาภาษาไทย
ความรู้จากการปฏิบัติงาน ชื่อเรื่อง                    การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน วิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษาค้นคว้า        นางสาวภัทรา  เพ็ชรหงษ์

ปีการศึกษา              2561

 

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ /สูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 และเพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม – สอางค์   อุ่นสุวรรณ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 24 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน        บ้านดอนไผ่ (อุดม – สอางค์ อุ่นสุวรรณ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร         ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 คน ซึ่งได้จากการดำเนินการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกจากนักเรียนซึ่งมีผลการทดสอบก่อนเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ โดยวิเคราะห์ปัญหาแบบย่อยแยกเป็นรายกรณีตามสระที่มีปัญหา

          ผลการวิจัยพบว่า

          1. ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ /คือ 99.18/93.6 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าชุดแบบฝึกทักษะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนได้จริง

          2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อีกทั้งยังมีค่าพัฒนาการสูงขึ้น อยู่ระหว่างร้อยละ 57.1 ถึง 265 หรือเฉลี่ยร้อยละ 117 หรือคิดเป็น 1.17 เท่าของคะแนนสอบก่อนเรียน ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าชุดแบบฝึกทักษะดังกล่าวสามารถใช้พัฒนานักเรียนได้จริง อีกทั้งนักเรียนมีค่าพัฒนาการ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 50ผู้เขียน : walaipan
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านดอนไผ่
พุธ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 571
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 83 ครั้ง.


พัฒนาการสอนภาษาไทย 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน วิชาภาษาไทย 4 / ก.ย. / 2562
      แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอน แบบ Picture Word Inductive Model 25 / ก.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 20 / เม.ย. / 2561
      รายงานการสร้างและผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 24 / มี.ค. / 2555
      การพัฒนาเรื่องการเขียนสะกดคำ 30 / ม.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com