[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม

                     คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์

ชื่อผู้วิจัย        นายอนุชา  ผลอิน

ปีการศึกษา   2561

บทคัดย่อ

 

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์  2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์            3) ทดลองใช้รูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ และ 4) ประเมินรูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล     ศรีบุณยานุสสรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและผู้บริหาร จำนวน  15  คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และนักเรียน จำนวน 98 คนได้มาโดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

                    ผลการวิจัย พบว่า

                         1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ พบว่า สภาพความพร้อมพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านปริมาณและคุณภาพบุคลากร ด้านงบประมาณ ทำให้พบจุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรียน  จึงได้พิจารณาดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาการดำเนินงานการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและเห็นเป็นรูปธรรม ทำให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

                         2. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เป็นรูปแบบ         ที่พัฒนาขึ้นตามหลักการและแนวคิดการออกแบบรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และแนวคิดทฤษฎีรูปแบบของนักการศึกษา นักจิตวิทยาและนักวิชาการ มีชื่อว่า  "PART  Model" ได้แก่ P =  การวางแผน  เป็นการวางแผนในการดำเนินงาน A =  การปฏิบัติ        ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้  R =  การสะท้อนผลของการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนา และ T =  การตรวจสอบผลการพัฒนา นำไปดำเนินการในการพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตามกรอบเนื้อหาที่กำหนดไว้ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการประเมินความเหมาะสมปรากฏว่า รูปแบบนี้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้

                         3.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   เพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ได้มีการจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการดำเนินงานให้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน ผลการทดลองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.48)

                         4.  การประเมินความพึงพอใจในประเมินผลการพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล    ศรีบุณยานุสสรณ์ ปรากฏว่า ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้เขียน : อนุชา ผลอิน
หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
พุธ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 437
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 อันดับล่าสุด

      รายงานประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3 / เม.ย. / 2563
      การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 12 / มิ.ย. / 2562
      การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 12 / มิ.ย. / 2562
      รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 12 / มิ.ย. / 2562
      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดนาขวาง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL 12 / มี.ค. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com