[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่อง : เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
สรุปย่อสาระสำคัญ บทคัดย่อ

       การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมิน "ซีโป" (CPO Model) โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)  ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) ด้านกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างดำเนินการ (Process Evaluation)โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) ด้านผลผลิต (Outcome Evaluation) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

      ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจำแนกเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ปีการศึกษา 2560 รวม 143 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการมีจำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อม ฉบับที่ 2 ด้านกระบวนการระหว่างดำเนินโครงการ ฉบับที่ 3 ด้านผลิตโดยใช้สอบถามความคิดเห็นของครู ฉบับที่ 4 ด้านผลิตโดยใช้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ฉบับที่ 5 ด้านผลิตโดยใช้สอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยครูประจำชั้นโดยให้ครูประจำชั้นเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา แล้วส่งกลับคืน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (mu) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ซิกม่า) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS ผลการประเมินพบว่า

  1. ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการโดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความเหมาะสมวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความพร้อมและทรัพยากรในการดำเนินการ ความต้องการความจำเป็นของโครงการตามลำดับ

    2. ด้านกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างดำเนินการของโครงการโดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้แก่

      2.1  กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ขั้นตอนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ขั้นตอนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียน   ขั้นตอนการส่งต่อ

        2.2  ช่วงเวลาดำเนินงานของโครงการ

  3. ด้านผลผลิตโดยภาพรวมของโครงการ ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่่สุด เมื่อเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนดนักเรียนมีทักษะชีวิตรู้จักป้องกันตนเองและแนะนำผู้อื่นให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดหรืออันตรายต่าง ๆ ใกล้ตัว  ได้นักเรียนมีความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ อย่างเหมาะสม นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย และนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ด้านทุนการศึกษา เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนในเบื้องต้น และด้านผลผลิตตามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มื่อเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้แก่  นักเรียนมีความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

 ผู้เขียน : รัติยา กาหลง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
เสาร์ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เข้าชม : 745
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 อันดับล่าสุด

      รายงานประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3 / เม.ย. / 2563
      การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 12 / มิ.ย. / 2562
      การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 12 / มิ.ย. / 2562
      รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 12 / มิ.ย. / 2562
      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดนาขวาง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL 12 / มี.ค. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com