[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทความ บทคัดย่อ

           การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกทั้งได้มีการกำหนดขอบเขตของการวิจัย โดยกำหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม–สอางค์ อุ่นสุวรรณ) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 คน เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างชุดการสอนกำหนดเนื้อหาตาม มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต และกำหนดระยะเวลาในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาทดลอง จำนวน 10ชั่วโมง เครื่องมือสำหรับใช้ในการวิจัย  จำนวน 5 ชิ้น ดังนี้ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  ๓. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต 4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5. แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ t-test  และ z-test 

          ภายหลังการใช้ชุดการสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม –สอางค์ อุ่นสุวรรณ) พบว่า หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 34.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.68 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68.5 ของคะแนนเต็ม และเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเรียนซึ่งมีค่าเฉลี่ย 17.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.11 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 34.6 ของคะแนนเต็ม พบว่ามีค่าความก้าวหน้าเฉลี่ย 16.9 จากคะแนนเดิมคิดเป็นร้อยละ 97.8 เมื่อเทียบกับคะแนนก่อนใช้ชุดการสอน จึงสามารถสรุปได้ว่าชุดการสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 ผู้เขียน : นางสาวจันทร์ปภัสสร จันทร์พินิจ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านดอนไผ่
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 48
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 3 ครั้ง.


พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 24 / มิ.ย. / 2561
      รายงานการสร้างและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 23 / มี.ค. / 2555
      รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดสัตว์น่ารู้ – ดูน่ารัก 13 / มี.ค. / 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com