[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


พัฒนาการสอนภาษาไทย
เรื่อง : เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องที่ศึกษา       :  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้  ชุด มาตราตัวสะกด

                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

ผู้รายงาน           :  นางสาวสมจิตต์  เกิดชำนาญ

 ปีที่ศึกษา            พ.ศ.  2560

บทคัดย่อ

 

               การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้   ชุด มาตราตัวสะกด   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้   ชุด มาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  12  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1) แบบฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้  ชุด มาตราตัวสะกด   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นและให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบและทดลองหาประสิทธิภาพจากนักเรียนรายบุคคล  นักเรียนกลุ่มเล็ก  และทดลองภาคสนาม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชุด มาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เป็นแบบปรนัย  3  ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อ มีความเชื่อมั่น  0.97  3)  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้  ชุด มาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบของลิเกิร์ต  จำนวน  10  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดสอบก่อนเรียน  หลังจากนั้นผู้รายงานได้ทำการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้ ชุด มาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เป็นเวลา  27  ชั่วโมง  ทำการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้  ชุด มาตราตัวสะกด   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (x-)  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และสถิติการทดสอบค่าทีกรณีที่กลุ่มตัวเป้าไม่เป็นอิสระจากกัน ( t-test  for  Dependent  Samples

 

            ผลการศึกษา  พบว่า

   1.  แบบฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้   ชุด  มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  เรื่อง  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  89.04/87.41      

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย  ชุด มาตราตัวสะกด  ชั้นประถมศึกษาปีที่  สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                     3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้  ชุด มาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  อยู่ในระดับพอใจมาก(x-  =  2.58,  S.D  0.50)    แสดงว่านักเรียนมีเจตคติที่ดี  พอใจในเนื้อหา  ภาพสวยงามน่าสนใจ  การใช้ภาษาชัดเจนเหมาะสม  เข้าใจง่าย  และนักเรียนมีความสนุกเพลิดเพลิน

 ผู้เขียน : สมจิตต์ เกิดชำนาญ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
ศุกร์ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 159
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.


พัฒนาการสอนภาษาไทย 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 20 / เม.ย. / 2561
      รายงานการสร้างและผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 24 / มี.ค. / 2555
      การพัฒนาเรื่องการเขียนสะกดคำ 30 / ม.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com