[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


วิชาการ
เรื่อง : เผยแพร่ผลงานวิชาการชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) โดยใช้หนังสือนิทานประกอบคำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ผู้รายงาน นางสาวพิชยา พูลบางยุง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างหนังสือนิทานประกอบคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือนิทานประกอบคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้หนังสือนิทานประกอบ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และศึกษาความคิดเห็นของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม โดยใช้หนังสือนิทานประกอบคำปฏิญาณและกฎ ของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ กลุ่มตัวอย่างของการพัฒนาในครั้งนี้ คือ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) จำนวน 32 คน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้นิทานประกอบคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วิเคราะห์ และสำรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระยะที่ 2 พัฒนา ประเมินผล และรายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้หนังสือนิทานประกอบคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ทั้ง 11 เล่ม ประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 11 แผน รวมเวลา 11 ชั่วโมง โดยระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน และแบบบันทึกการเรียนรู้ เพื่อประเมินผลระหว่างเรียน เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำการประเมินผล ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อีกครั้งหนึ่ง ระยะที่ 3 สอบถามความคิดเห็นของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือนิทานประกอบคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น ผลการพัฒนา พบว่า 1. หนังสือนิทานประกอบคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ทั้ง 11 เล่ม ได้ค่าประสิทธิภาพ 82.56/86.02 2. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือนิทานประกอบคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แตกต่างกัน โดยภาพรวม พัฒนาขึ้นทุกด้าน 3. คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือนิทานประกอบคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แตกต่างกัน โดยผลการเรียนรู้ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 4. ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เห็นด้วยในระดับมาก ต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือนิทานประกอบคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เนตรนารีสามัญผู้เขียน : พิชยา พูลบางยุง
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ)
อังคาร ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 1485
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 26 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561 30 / ก.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (วิจัย) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทสรุปผู้บริหาร) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 19 / ธ.ค. / 2560
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 / ก.พ. / 2559


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com