[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1ส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 / ก.ย. / 2553
จิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ
ท่านคิดว่าเป็นเพราะอะไร เพราะคนสมัยนี้ขาดจิตสาธารณะ หรือจิตสำนึกสาธารณะ ใช่ไหม อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 16 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
10 / ก.ย. / 2553
สื่อสารเพื่อพัฒนางาน
การติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานเพื่อพัฒนาองค์กร เพราะเป็นกระบวนการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอันจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบสองทางจะเสริมสร้างคว อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30 / ส.ค. / 2553
หลักเกณฑ์การเบิกค่าทำฟัน
หลักเกณฑ์การเบิกค่าทำฟันปลอม....ครอบฟัน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 33 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
28 / ส.ค. / 2553
๑๘๓ เขตประถม ๔๒ เขตมัธยม เพื่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามประกาศ จำนวนสองฉบับ กำหนดม้องท่ อำเภอ จังหวัดของเขตพื้นที่การศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขต ทั้ง เขตประถม มัธยม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘ ส.ค. ๕๓ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 15 ครั้ง.
นโยบายและแผน
24 / ส.ค. / 2553
สรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 2553
เป็นข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน) จำนวนนักเรียนทุกโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
23 / ส.ค. / 2553
สิทธิการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 16 ครั้ง.
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
20 / ส.ค. / 2553
เงินเหลือจ่ายโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ
ตามที่คลังจังหวัดสมุทรสาครขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครได้รับเงินงบประมาณโครงการลงทุนภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
16 / ส.ค. / 2553
ปัญหาการแต่งตั้งกรรมการ
ในระบบการทำงานราชการมักแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบในการทำงาน อาจเป็นกรรมการที่กำหนดไว้ตามระเบียบ กฏหมาย หรือแต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจออกเป็นคำสั่ง อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 9 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
29 / ก.ค. / 2553
เขตพื้นที่ประถม-มัยมศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพ
กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตประถมศึกษาและมัยมศึกษา จำนวน ๓ ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรว อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
23 / ก.ค. / 2553
องค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนสถานศึกษาเอกชน(ตอนที่1)
การจัดทำแผนสถานศึกษาเป็นการวางแผนและเตรียมการอย่างชาญฉลาดในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอนาคต และการดำเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 / ก.ค. / 2553
วิธีการสร้างเยาวชนให้เกิดจิตสาธารณะ
จากคำพระที่ว่า ผู้ให้ย่อมเป็นสุข เป็นที่พึงปรารถนาของผู้รับ และการให้ยังแสดงถึงจิตสำนึกในความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของผู้ให้เป็นอย่างดี การเป็นผู้ให้หรือจิตสาธารณะจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่จะนำมาแห่งความสุขอย่างยั่งยืนถาวร อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 15 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
15 / ก.ค. / 2553
รายงานการควบคุมภายในตามแบบใหม่
ตามระเบียบคตง.ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งนับแต่สิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ตามแบบรายงานที่กำหนดไว้ ซึ่งแบบรายงานต่าง ๆ ดังกล่าวจะมีข้อมูล ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง เป็นเ อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 15 ครั้ง.
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
8 / ก.ค. / 2553
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
มาตรฐานการการประกันคุณภาพภายใน เป็นแนวทางให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 / ก.ค. / 2553
จิตสาธารณะเพื่อสร้างสรรค์สังคม
หากทุกสถานที่ในสังคมมีเส้นใยแห่งความรักและความผูกพัน ทำหน้าที่ถักทอและร้อยประสานหัวใจของทุกคน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 15 ครั้ง.
วิชาการ
7 / ก.ค. / 2553
ตัวอย่างแนวการเขียนรายงานวิจัยแบบง่าย
“การวิจัยแบบง่าย” คือ การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างมีระบบ เชื่อถือได้ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามปกติของครู และเขียนรายงานสั้น ๆ มีความสมบูรณ์ในตัวเอง อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
7 / ก.ค. / 2553
การควบคุมภายในเครื่องมือพัฒนางาน
การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่สำคัญของผู้บริหาร เพื่อใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนในการทำงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานประจำของแต่ละคน อยู่ในทุกขั้นตอนของการทำงาน ซึ่งอาจมีการควบคุม อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 14 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 / ก.ค. / 2553
แนวทางดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษา
แนวทางดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 10 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 / ก.ค. / 2553
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 / ก.ค. / 2553
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กไร้สัญชาติ
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ให้ได้รับการศึกษา อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 4 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 / ก.ค. / 2553
การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2553
รายละเอียด ความเป็นมา ขั้นตอน วิธีการ ของการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 10 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com