[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
17 / เม.ย. / 2555
บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
การงานและเทคโนโลยี
12 / เม.ย. / 2555
การสร้างเว็บบล็อกด้วย Blogger
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บบล็อกด้วย Blogger วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อ่านต่อ...
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 17 ครั้ง.
พัฒนาการสอนภาษาไทย
24 / มี.ค. / 2555
รายงานการสร้างและผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง คลองดำเนิน...บ้านฉัน พัฒนาทักษะการอ่านและการแต่งบทร้อยกรอง กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.
พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์
23 / มี.ค. / 2555
รายงานการสร้างและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
รายงานการสร้างและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร วิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.
พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์
13 / มี.ค. / 2555
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดสัตว์น่ารู้ – ดูน่ารัก
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดสัตว์น่ารู้ – ดูน่ารัก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
วิชาการ
25 / ก.พ. / 2555
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ อ่านต่อ...
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
การจัดการความรู้
30 / ม.ค. / 2555
นโยบาย รมว.ศึกษาธิการ (นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช)
นโยบาย รมว.ศึกษาธิการ (นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช) อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
31 / ต.ค. / 2554
เผยแพร่ผลงานวิจัย
การศึกษาปัญหาและข้อสังเกตจากผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 4 ครั้ง.
วิชาการ
21 / ต.ค. / 2554
การสังเคราะห์การดำเนินงานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การสังเคราะห์การดำเนินงานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2 / ต.ค. / 2554
วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)
วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) การดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2553 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
28 / มิ.ย. / 2554
ค่ายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แบบ \\\"ขายตรงถึงข้างใน : Direct sell TO Heart\\\" ณ ค่ายโรงเรียนวัดยกกระบัตร
ประโยชน์จากการอ่านจากความคิดของเด็ก ๆ อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 160 ครั้ง.
นโยบายและแผน
9 / มิ.ย. / 2554
โรงเรียนกับการสนับสนุนการเลือกตั้ง
ว่างเว้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู และผู้อ่านเสียหลายเดือน ขอถือโอกาสในช่วงเปิดเทอมใหม่ ๆ ใช้เวที KM ได้พบปะกัน เดิมตั้งใจว่าจะเขียนถึงเฉพาะผลการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 / พ.ค. / 2554
รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ด้วยวิธีการทำค่านิยมให้กระจ่าง โดยใช้ชุดพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน
รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ด้วยวิธีการทำค่านิยมให้กระจ่าง โดยใช้ชุดพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน อ่านต่อ...
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 12 ครั้ง.
วิชาการ
24 / พ.ค. / 2554
10 ข้อปฏิบัติที่จะทำให้คุณกลายเป็นบรรณารักษ์คนใหม่
ภาพเดิมๆ ของบรรณารักษืในสายตาผู้ใช้บริการ คือ “บรรณารักษ์เป็นเพียงแค่คนเฝ้าหนังสือในห้องสมุด” อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 23 ครั้ง.
วิชาการ
19 / พ.ค. / 2554
เผยแพร๋ผลงานรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสันดาบ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสันดาบ อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 43 ครั้ง.
วิชาการ
3 / พ.ค. / 2554
การพัฒนาบทเรียนวิดีทัศน์ประกอบการสอนและแบบฝึกภาษาอังกฤษเรื่อง ท้องถิ่นของเรา \\\"Krathumbaen...My Hometown\\\" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาบทเรียนวิดีทัศน์ประกอบการสอนและแบบฝึกภาษาอังกฤษเรื่อง ท้องถิ่นของเรา \\\"Krathumbaen...My Hometown\\\" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านต่อ...
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 333 ครั้ง.
วิชาการ
18 / เม.ย. / 2554
10 นักเขียน \"รวย\" ที่สุดในโลก
10 นักเขียน \"รวย\" ที่สุดในโลก อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 32 ครั้ง.
วิชาการ
9 / เม.ย. / 2554
รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดโรงเรียนวัดชัยมงคล
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด ประกอบไปด้วย 6 กิจกรรมย่อย1)นิทานชวนคิด 2)ฝึกคิดด้วยภาพ 3)ภาษาชวนคิด4)กระบวนการคิดในชีวิตเรา5)คณิตคิดสนุก 6.ค่ายฝึกคิด อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 75 ครั้ง.
วิชาการ
2 / เม.ย. / 2554
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดโรงเรียนวัดชัยมงคล อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 73 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 / มี.ค. / 2554
เผยแพร่ผลงานวิจัย รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย โดยใช้คู่มือพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย โดยใช้คู่มือพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 อ่านต่อ...
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 31 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com