[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1พัฒนาการสอนภาษาไทย
25 / ก.ย. / 2561
แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอน แบบ Picture Word Inductive Model
ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 1. จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอน แบบ Picture Word Inductive Model มีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับดีและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.90/87/25 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
พัฒนาการสอนสังคม
4 / ก.ย. / 2561
การพัฒนาชุดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องอาณาจักรรัตนโกสินทร์
ชื่องานที่ศึกษา การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 23 ครั้ง.
พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์
24 / มิ.ย. / 2561
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทคัดย่อ อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 4 ครั้ง.
วิชาการ
5 / มิ.ย. / 2561
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (วิจัย)
ชื่อเรื่องรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
วิชาการ
5 / มิ.ย. / 2561
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทสรุปผู้บริหาร)
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
พัฒนาการสอนภาษาไทย
20 / เม.ย. / 2561
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้ ชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
วิชาการ
19 / ธ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 26 ครั้ง.
การจัดการความรู้
25 / ก.ค. / 2560
การประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
การประเมินโครงการในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ภายใต้กรอบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบ CIPPI Model ดังนี้ 1) อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
25 / ก.ค. / 2560
บทความงานวิจัย อ.อนุชา ผลอิน
การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
พัฒนาการสอนสังคม
14 / ก.ค. / 2559
เอกสารวิชาการ
เรื่องการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ประถมประถมศึกษา และระดับ ชั้นมัธยมศึกษา อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 38 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13 / ก.ค. / 2559
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 29 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13 / ก.ค. / 2559
งานวิจัย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 18 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
14 / มี.ค. / 2559
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ่านต่อ...
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 7 ครั้ง.
วิชาการ
5 / ก.พ. / 2559
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บทคัดย่อ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
9 / ก.ค. / 2555
การพัฒนาชุดฝึกอบรมไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครู
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 15 ครั้ง.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
4 / มิ.ย. / 2555
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษานั้น จะต้องมุ่งพัฒนาที่ตัวครูก่อนเป็นอันดับแรก เพราะครูถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังสิ่งต่าง ๆ ให้แก่เด็ก ดังนั้น ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเศรษฐก อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
17 / เม.ย. / 2555
บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
การงานและเทคโนโลยี
12 / เม.ย. / 2555
การสร้างเว็บบล็อกด้วย Blogger
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บบล็อกด้วย Blogger วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อ่านต่อ...
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 17 ครั้ง.
พัฒนาการสอนภาษาไทย
24 / มี.ค. / 2555
รายงานการสร้างและผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง คลองดำเนิน...บ้านฉัน พัฒนาทักษะการอ่านและการแต่งบทร้อยกรอง กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.
พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์
23 / มี.ค. / 2555
รายงานการสร้างและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
รายงานการสร้างและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร วิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com